شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی Pratylenchus thornei Sher & Allen, 1953 (Rhabditida: Pratylenchidae) از عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

طی بررسی تنوع نماتدهای انگل گیاهی در استان میسان (جنوب ­شرقی عراق)، دو جمعیت از گونه Pratylenchus thornei از ریزوسفر باقلا جداسازی گردید. ویژگی‌های ریخت‌شناختی و ریخت‌سنجی برای جمعیت‌های یافت شده تهیه گردید. هر دو جمعیت با یکدیگر شباهت داشتند ولی از نظر شکل دم و طول بدن تا اندازه‌ای از هم متفاوت بودند. دم در جمعیت به‌دست آمده از شهر الکحلا نیمه­استوانه‌ای با انتهای تخت و گاهی همراه با زایده­ای کوچک بود. دم در جمعیت به‌دست آمده از شهر علی‌الغربی مخروطی با انتهای تقریبا گرد تا گرد پهن بود. ویژگی‌های ریخت‌شناختی و ریخت‌سنجی هر دو جمعیت، با جمعیت تیپ و برخی از جمعیت‌های گزارش شده این گونه از نقاط مختلف مطابقت داشت. واکاوی تبارزایی جمعیت‌های عراقی P. thornei با استفاده از توالی‌های ناحیه D2-D3 از ژن زیرواحد بزرگ RNA ریبوزومی و توالی‌های ناحیه بین ژنی  ITS rRNAبا استفاده از روش بیس (Bayesian inference) نشان داد که آن‌ها با توالی‌های دیگر این گونه با احتمال در حد بالا در یک کلاد قرار گرفتند. در تحقیق حاضر، ویژگی‌های ریخت‌شناختی و مولکولی جمعیت‌های عراقی این گونه برای اولین بار ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and molecular characterization of Pratylenchus thornei Sher & Allen, 1953 (Rhabditida: Pratylenchidae) from Iraq

نویسندگان [English]

  • Ahmed Malik Jumaah 1
  • Sedighe Azimi 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

During an investigation on the biodiversity of plant-parasitic nematodes in Misan province (southeast of Iraq), two populations of Pratylenchus thornei were isolated from the rhizosphere of faba bean. The morphological and morphometric data were provided for the recovered populations. Both populations were similar to each other, but they were somewhat different in terms of the tail shape and body length. The tail in the Alkahla population was subcylindrical, tail terminus truncated and sometimes with a small projection. The tail in the Ali-Algharbi population was conical with an almost round to broadly rounded terminus. The morphological and morphometric characters of both populations agree with the type population of the species and some other populations reported from different areas. Molecular phylogenetic analysis of the Iraqi populations of P. thornei using the large subunit ribosomal RNA gene (LSU rDNA D2-D3) and internal transcribed spacer (ITS rDNA) sequences using Bayesian inference (BI), showed that they form maximally supported clades with other sequences of the species. The present study is the first report of P. thornei from Iraq based on morphological and molecular data.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • D2-D3 LSU
  • ITS rDNA
  • Misan province
  • phylogeny
  • root-lesion nematodes