اثر باکتری‌های Pseudomonas و Streptomyces در کنترل نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) در گوجه فرنگی تحت شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، ایران

2 گروه گیاهپزشکی - دانشکده علوم کشاورزی- دانشگاه گیلان- رشت- ایران

3 بیماری شناس گیاهی و بنیانگذار شرکت بیوسم، مونترال، کانادا

چکیده

نماتدهای ریشه گرهی (.Meloidogyne spp) از دامنه میزبانی وسیعی برخوردار بوده و در بسیاری از محصولات کشاورزی ایجاد خسارت می­ کنند و گوجه‌فرنگی یکی از گیاهانی است که به واسطه این نماتدها دچار آلودگی شدید می ­شوند. در این تحقیق، فعالیت دو سویه Pseudomonas fluorescens  و دو سویه .Streptomyces sp  در برابر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita در گوجه­فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در  قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار برای هر مرحله، در شرایط گلخانه اجرا شد. در انتها بعد از 60 روز، تعداد گال ­ها، توده تخم، جمعیت لارو سن دوم، وزن تر و خشک و میزان رشد طولی گیاه یادداشت برداری گردید. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای باکتری، بیشترین میزان کنترل با میانگین 127 گال در ریشه، 67 تخم در گرم ریشه و 16 لارو سن دوم در 100 گرم خاک در زمان قبل از کاشت، به P. fluorescens GU5 تعلق داشت. گیاهان تیمارشده با این سویه، از بیشترین وزن تر و خشک برخوردار بودند.  P. fluorescens CHA0 در جایگاه دوم قرار گرفت. سویه­ های SH8 و Streptomyces  SH20 به ترتیب اثرات کمتری در کنترل نشان دادند. با این­که نماتدکش کادوزافوس (راگبی) بیشترین کاهش شاخص آلودگی به نماتد را با تعداد 47 گال و 28 توده تخم در ریشه موجب شد، ولی در صفات رشدی گیاه، بعد از سویه GU5  قرار گرفت. استفاده از هر یک از تیمارها در زمان قبل از کاشت، از بالاترین تأثیر در کنترل نماتد برخوردار بود. فاکتور تولیدمثل نیز در گیاهان تیمار شده با سویه های مختلف باکتری، به طور معنی ­داری از گیاهان شاهد آلوده کمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Pseudomonas and Streptomyces strains on control of root knot nematode (Meloidogyne incognita) in tomato under greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • Keyhan Monazam 1
  • Salar Jamali 2
  • Mahsa Alimi 3
1 Former M.Sc. Student of Plant Pathology, Islamic Azad University of Malekan, Iran
2 Plant Protection Department- Faculty of Agricultural Sciences- University of Guilan- Rasht- Iran
3 Plant Pathologist and Co-founder of BioSam Company, Montreal, Canada
چکیده [English]

Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) have a wide host range and cause yield loss in many crops and tomato plants are one of the hosts that seriously damaged by the nematodes. In this study, the antagonistic activities of two strains of Pseudomonas fluorescens and two strains as Streptomyces sp. were evaluated against the root knot nematode (M. incognita) infecting tomato plants under greenhouse conditions. The experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and three replicates for each stage. After 60 days, at the harvest, numbers of galls, egg mass and second stage juveniles (J2), also fresh and dry weights and plant length were recorded. The results showed that amongst bacterial treatments, the highest control level with an average of 127 galls/root, 67 eggs/g root and 16 J2/100g soil belonged to P. fluorescens GU5 at before planting stage. The plants treated with this strain also had the highest fresh and dry weights. The P. fluorescens CHA0 treatment was ranked in the second place. Two Streptomyces strains, SH8 and SH20 performance showed less control effects, respectively. Although, application of the nematicide Cadusafos (Rugby) caused the highest efficacy in decreasing infection index (47 galls and 28 egg mass in root) compared with bacterial treatments, but its impact on plant growth traits was less than that of GU5 strain. Applying the treatments before the planting time showed the highest effect in the nematode control. The nematode reproduction factor in the plants treated with the two bacteria was significantly less than that of the controls. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antagonist
  • Biocontrol
  • Solanum lycopersicum