اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر حجت جلالی

بیولوژی کاربردی- کنترل بیولوژیکی نماتدهای انگل گیاهی استادیار بازنشسته گروه گیاه پزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

hojatjalali_aliakbaryahoo.com
00989181312631


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

علی اکبر حجت جلالی

تاریخ تولد

۲۰ آذر ۱۳۲۵

محل تولد

ماسوله فومن

کد ملی

۲۶۶۹۷۵۹۰۱۷

شغل

هیات علمی بازنشسته

محل اشتغال

دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

رتبه علمی

استادیار پایه ۳۳

پست الکترونیکی

hojatjalali_aliakbar@yahoo.com

شماره تلفن/تلفن همراه

۰۸۳۳۸۳۶۸۴۶۷/ ۰۹۱۸۱۳۱۲۶۳۱

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

-

-

-

کارشناسی

Plant Protection / Faculty of Agriculture

Tehran University, Karaj , Iran

1969

کارشناسی ارشد

 Plant Pathology / Faculty of Agriculture

Tehran University , Karaj , Iran

1975

دکتری

Applied Biological Sciences (Biological control of plant parasitic nematodes)   

Katholiek University of Leuven, Faculty of Agriculture and Applied Biological Sciences, Belgium

 

1998


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی

بیماری ساقه سیاه ًپنبه Xanthomonas malvacearum   در ایران

Black arm disease of cotton, Xanthomonas malvacearum in Iran.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

شکل شناسی و طبقه بندی نماتدشناسی انگل های گیاهی (Tylenchida)در باغات میوه کرج ٍایران

Morphology and Taxonomy of Plant Parasitic Nematodes, Tylenchida, in Orchards of Karaj, Iran

پایان نامه دکتری

مطالعه قارچ های همستیز نماتد سیستی چغندر قند Heterodera schachtiiدرایران

Study of antagonistic fungi of beet cyst nematode, Heterodera schachtii, from Iran

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

A. A. Hojat Jalali. and Jef. Coosemans

 

1996, Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 61/3a. 849-856

 

 

The effect of Embellisia chlamydospora (Hoes et al.,) Simmons as a biocontrol agent on the sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii Schmidt.

1.

A. A. Hojat Jalali and Jef. Coosemans,

1997, Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 62/3a, 721-735

Efficacy of a sterile fungus, StFCh1-1, as a new biocontrol agent of the beet cyst nematode, Heterodera schachtii.

2.

A. A. Hojat Jalali; R. Segers and Jef. Coosemans   

1998, Nematologica

Biocontrol of Heterodera schachtii using combinations of sterile fungus, StFCh1-1, Embellisia chlamydospora and Verticillium chlamydosporium

3.

W. Zhang; W. Peumans; A. Barre; C. Houles Astoul; P. Rovira; A. A. Hojat  Jalali; and Els J. M. Van Damme

2000, Planta, 210: 970-978

Isolation and characterization of a jaclin-related mannose- binding lectin from salt-stressed rice (Oryza sativa) plants

4.

A. A. Hojat Jalali ;   H.R. Ghasempor andPh. Madadzadeh 

2007, Pakistan Journal of  Plant Pathology,  

Impact of sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on some physiological aspects of two sugar beet cultivars, Nemakill and 7233, in the rhizosphere condition.

5.

H. R. Ghasempor; A. A. Hojat Jalali  and A. R. Rangin 

2007, International Journal of Botany 3(1): 91- 96

Physiological changes, proline , total protein analysis and potassium of the sugar beet plants in response to beet cyst nematode, Heterodera schachtii 

6.

A. A. Hojat Jalali; H. R. Ghasempor and S. Sharifi

 

2007, Pakistan Journal of Biological Science 10(21): 3859-3864,

Study of some physiological changes in sugar beet cv. 7233 in the presence of sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, and an antagonistic sterile fungus, StFCh1-1, in the rhizosphere condition.

7.

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

۱.

جداسازی قارچ های آنتاگونیست از باغ های چای و بررسی تاثیر آنها روی نماتود مولد زخم ریشه   Pratylenchus loosiدر آزمایشگاه

۱۳۹۶- مهار زیستی در گیاهپزشکی جلد ۵ . شماره ۱. ۸۱-۹۰

ابوالفضل یحیوی آزاد  علی سراجی  علی اکبر حجت جلالی و صمد جمالی

۲.

تاثیر چندین جدایه قارچ آنتاگونیست در کنترل زیستی نماتود مولد زخم ریشه چای   Pratylenchus loosi

۱۳۹۷ دوره ۷. شماره۱. بهار و تابستان. ۲۱-۳۲

ابوالفضل یحیوی آزاد  علی سراجی  علی اکبر حجت جلالی و صنم صفایی چایی کار

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

A. A. Hojat Jalali; A. Kheiri

1974, 3th Iranian Plant protection Congress, Tabriz, Iran, Sept.

 

A new species of plant parasitic nematodes, Tylenchida, in Iran

 

1.

A. A. Hojat Jalali

1991,10th  Iranian Plant Protection Congress, Kerman, Iran, Sept.

An investigation on cereal cyst nematode (CCN), Heterodera avenae in Kermanshah, Iran

2.

A. A. Hojat Jalali

1995, 12th Iranian plant protection congress, Karaj, Iran, 2-7Sept p.128.

 

Atagonistic fungi of beet cyst nematode, Heterodera schachtii, from Iran

3.

A. A. Hojat Jalali and Jef. Coosemans  

1998, The international symposium of British mycological society, The future of fungi in the control of pests, weeds and diseases, University of Southampton England,5-9th April, p.118 (poster)

Evaluation of a sterile fungus , StFCh1-1, as a new biological control agent of the sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii

4.

K. Akbari; V. Minassian; A. A. Hojat  Jalali and S. A. Hosseininejad

 2000?, 14th Iranian Plant Protection Congress, Sept.   

 

Studies on interaction of root lesion nematode, Pratylenchus thornei, and wilt fungus, Fusarium          oxysporum f. sp. ciceri , on ILC and Bivanij chickpea cultivars

5.

R. Karkhanei; M.  Shaikholeslami; A. A. Hojat Jalali and A. Asadi-Sardary

2001, The 1th Agricultural Science & New technology, National Congress, Zanjan University, Zanjan

Identification of three fungi, Penicillium chrysogenum, P.corpophilum and P.griseofulvum  and their antagonistic effects  on females and eggs of Meloidogyne javanica 

6.

A. A. Hojat Jalali and Jef. Coosemans

2002, 15th Iranian Plant Protection Congress, Sept.

Effect of different level of the inoculum of a sterile fungus, StFCh1-1, on the biocontrol of beet cyst nematode, Heterodera schachtii

7.

H. R. Ghasempor; A. A. Hojat Jalali; R. Rangin and  H. Khodayari

2002, 15th Iranian Plant Protection Congress, 7-11 Sept. Kermanshah, Iran, P. 86

Effect of different population of the sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on Proline contentsand some microelements in sugar beet cv. 7233

8.

A. A. Hojat Jalali and Jef. Coosemans

2002, 15th Iranian Plant Protection Congress 7-11 Sept. Kermanshah, Iran, P. 86

Influence of some antagonistic fungi on the biocontrol of beet cyst nematode, Heterodera schachtii, through a mode of action different from nematode infection

9.

H. R. Ghasempor; A. A. Hojat Jalali; H. Khodayari and A. R. Rangin

2002, 15th Iranian Plant Protection Congress, 7-11 Sept. Kermanshah, Iran, P. 87

Impact of Population of the sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on sugar contents and chlorophyll in Sugar Beet cv. Ic2

10.

A. A. Hojat Jalali

2002,  Annual workshop of plant protection,  Agriculture Jehad, Feb. , Ilam

The cereal cyst nematodes

 

11.

A. A. Hojat Jalali

2003 Annual workshop of plant protection, Mahidasht agricultural teaching center, March         Kermanshah

Biological control of plant parasitic nematodes rely on fungi and bacteria    

 

12.

A. A. Hojat Jalali; A. R. Rangin and  H. R. Ghasempor

2004, 11th Iranian Biology Conference, Sept.

 

Effect of different population of beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on proline and potassium in sugar beet cv. 7233

13.

A. A. Hojat Jalali; H. R. Ghasempor and Ph. Madadzadeh

2004, 11th Iranian Biology Conference, Sept.

Effect of different population of beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on sugar contents, chlorophyll and free proline in sugar beet cv. Ic2

14.

H. R. Ghasempor; A. A. Hojat Jalali, and Ph. Madadzadeh,

2004, 11th Iranian Biology Conference, Sept.

Effect of different population of  beet cyst nematode, Heterodera schachtii, on free proline and some macro elements on sugar beet cv. Nemakil and its comparison with susceptible cv.7233

15.

H. R. Ghasempor; A. A. Hojat Jalali and S. Sharifi,

2006, 17th Iranian Plant Protection Congress, Vol. II, Plant Disease, Karaj, Iran, p. 114

Study of some physiological changes in sugar beet cv. 7233 in the presence of sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, and an antagonistic sterile fungus, StFCh1-1, in the rhizosphere condition.

16.

H. R. Ghasempour; A. A. Hojat Jalali and S. Sharifi,

2006, Combio, Brisbane Convention Centre, Australia 24 to 28 Sept P. 140 (Poster).

Study of Physiological Changes in the sugar beet cv. 7233 in the presence of Heterodera schachtii (Schmidt), and an atagonistic fungus

17.

 

 

لازم به توضیح است که متن فارسی خلاصه مقالات چاپ شده در دسترس نبوده و بههمین جهت از متن انگلیسی استخراج شده و صفحه انتشار برخی از آنها نیز ناقص است. 

 

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

۱.

گزارش دو گونه قارچ هم ستیز از فرا ریشه ی گیاه چای جهت مهار زیستی نماتود Pratylenchus loosi

۱۳۹۲ اولین همایش ملی چای. گیلان

ابوالفضل یحیوی آزاد  علی سراجی  علی اکبر حجت جلالی و صمد جمالی

۲.

گزارش سه گونه قارچ از جنس  Fusarium از فرا ریشه گیاه چای

اولین همایش ملی چای- گیلان

ابوالفضل یحیوی آزاد  علی سراجی  صمد جمالی و علی اکبر حجت جلالی

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

۱.

کنترل زیستی نماتودهای انگل گیاهی؛ پیشرفت. مشکلات و چشم اندازها

 

 

۱۳۵۸ –انتشارات دانشگاه رازی - شماره۸۹

Graham R. Stirling (ed.)

مترجمین:

دکتر علی اکبر حجت جلالی و دکتر حمید رضا قاسمپور

۲.

ریخت شناسی گیاهی

۱۳۹۱- انتشارات دانشگاه رازی – شماره۲۸۸

علی اکبر حجت جلالی و سید محمد معصومی

۳.

اصول نماتودشناسی و نماتودهای انگل گیاهی (برای دوره کارشناسی ارشد)

منتظر چاپ

علی اکبر حجت جلالی

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

۱.

نماتود سیستی چغندر قند

استان مرکزی

علی اکبر حجت جلالی

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

پایان یافته

۲.

نماتودهای سیستی غلات

استان کرمانشاه

علی اکبر حجت جلالی

دانشگاه رازی

ناتمام

۳.

تکثیر انبوه نماتود سیستی چغندر قند در محیط کشت آگار دار

استان کرمانشاه و کرج

علی اکبر حجت جلالی و همکارانی از موسسه حامی مالی

موسسه تحقیقات چغندر قند کرج

بعد از فراهم کردن امکانات اولیه تکثیر نماتود در شرایط آزمایشگاه و دو سال پیگیری پرونده طرح به سبب نامشخصی متوقف گردید.  

۴.

طرح جامع اصلاح  بهبود و توسعه فناوری چغند قند

کرمانشاه

علی اکبر حجت جلالی. محمد کولیوند. نعمت محمدنژاد. سعید مهدی آبادی و مسعود رحیمی

وزارت صنایع و معادن

پایان یافته

 لازم به توضیح است که بیش از ده طرح تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد برای اتمام پایان نامه ی آنها با راهمنایی اینجانب اجرا شده که عناوین آن در این لیست ذکر نشده است .

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

۱.

مجله حفاظت گیاهان

داور مقاله

۸۷-۸۸-۸۹-۹۱

۲.

فصلنامه یافته های نوین کشاورزی

داور مقاله

۸۸

۳.

مجله پژوهش کشاورزی

داور مقاله

۸۷

۴.

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

داور مقاله

۸۷

 

علی اکبر حجت جلالی

تاریخ و امضا: ۲۵/۱/۱۳۹۹