اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابراهیم پورجم

نماتدشناسی استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

pourjamemodares.ac.ir
00982148292281


باسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

ابراهیم پورجم

شغل

عضو هیات علمی دانشگاه

محل اشتغال

دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیکی

Pourjame@modares.ac.ir

شماره تلفن/تلفن همراه

02148292281

 اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

کاردانی

-

-

کارشناسی

علوم زراعی

شیراز

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی گیاهی

تربیت مدرس

دکتری

نماتد شناسی

تربیت مدرس

 

 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

بیماری سیاهک پنهان گندم در ایران

Bunt of wheat in Iran

رساله دکتری

شکل شناسی و طبقه بندی گونه های جنس Pratylenchus در شمال ایران

Morphological and Systematical Studies on The Genus Pratylenchus  in North of Iran

 

 

 

 

 

جوایز و مدال ها

 

- استاد نمونه کشوری در سال  1390

 

- استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1390

 

- استاد برگزیده کشوری توسط سازمان بسیج علمی کشور در سال 1389

 

- پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1389

 

- اخذ نشان طلایی مدیریت در دانشگاه  1388

 

- جایزه کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس در سال 1383

 

- دانشجوی دکترای نمونه کشوری در سال 1372

 

 

 

زمینه ها و علایق تحقیقاتی

 

- شناسایی و طبقه بندی نماتدها، بخصوص نماتدهای انگل گیاهی.

 

- بیواکولوژی و برهمکنش (تعامل) نماتدها با سایر موجودات زنده.

 

- تعیین خسارت و مدیریت نماتدهای انگل گیاهی

 

 

 

مقالات علمی-پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی (نام نویسنده یا نویسندگان، نام مجله، شماره مجله، سال چاپ، صفحات)

 

کریمی‏پور فرد، ه، پورجم، ا، تنها معافی، ز و صفایی، ن (1398). ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در شرایط گلخانه. مجله گیاهپزشکی، 42: 65-77.

 

 قائمی، ر.، پورجم، ا.، صفایی، ن.، محمودی، س. ب. و مهرابی ر. (1397). ارزیابی مقاومت ارقام چغندر قند به نماتدسیستی در شرایط درون شیشه ای. مجله چغندر قند، 34: 65- 74.

 

باکویی، م، پورجم، ا، محمودی، س. ب. و صفایی، ن. (1395). شناسایی منابع مقاومت به نماتد مولد گره ریشه در چغندرقند. مجله به نژادی نهال و بذر، 32: 244- 231.

 

کریمی‏پور فرد، ه، پورجم، ا، تنها معافی، ز و صفایی، ن (1395). پراکنش نماتد سیستی غلات، Heterodera filipjevi، در مزارع گندم استان اصفهان بر اساس درون‏یابی و ارتباط فاکتورهای آب و هوایی با تراکم جمعیت آن. مجله بیماریهای گیاهی، 52: ۴۱۳-۳۹۹.

 

کمالی، ن.، صاحبانی، ن. و پورجم، ا. (1395). اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعالیت آنزیمهای کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گوجه فرنگی آلوده به نماتود ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici). مجله بیماریهای گیاهی، 52 (1): ۱۳۳-۱۲۵.

 

روشن بخش قنبری، ع.، پورجم، ا. و پدرام، م. (1394). معرفی چهار گونه نماتد انگل گیاهی از استان خوزستان. مجله بیماریهای گیاهی، 51: 445-459.

 

باکویی، م، محمودی، س، ب، پورجم، ا و صفایی، ن. (1393). سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندر قند در شرایط گلخانه. مجله چغندر قند، 30: 157-166.

 

نورانی، س. ل.، محمدی، ا.، صفایی، ن.، جلالی، م.، پورجم، ا.، جهانشاهی افشار، ف. و شمس بخش، م. (1393). بررسی تاثیر دو گونه قارچ نماتدخوار Arthrobotrys oligospora و A. conoidesبر فعالیت لاروهای سن دوم نماتدهای Meloidogyne incognita و M. javanica.مجله گیاهپزشکی، 37: 79-90.

 

عباس زاده، ف، محمدی گل تپه، ا، پورجم، ا.، خراسانی، ا، رضایی دانش، ی و ورما، ا (1392). بررسی خواص آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت ریشه و تریکودرما بر روی قارچ Macrophomina phaseolina درشرایطآزمایشگاهی. فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی، 1: 1-15.

 

حیدری، ر. و پورجم، ا. (1392).کارایی دو گونه از قارچ Pleurotusدر کنترل بیولوژیک نماتد مولد گروه ریشه Meloidogyne javanica.مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی،1: 131-139.

 

علی رمجی ف.، پورجم، ا.، کارگر بیده، ا.و اسکندری، ا. (1391). معرفی سه گونه Nagelusاز ایران.مجلة دانش گیاهپزشکی ایران (مجلة علوم کشاورزی ایران)، 43: 301-312.

 

عتیقی، م.، پورجم، ا. و اخوت، م. (1390). گونه های جنس Filenchus, Andrássy, 1954 در استان خراسان شمالی. مجلة دانش گیاهپزشکی ایران (مجلة علوم کشاورزی ایران)، 42: 261-266.

 

پورجم، ا.، اصغری، ر،علی رمجی، ف. و حیدری، ر. (1390). معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 47: 434-419.

 

پورجم، ا. علی رمجی، ف.، کارگر بیده، ا.، قره خانی، آ. و اسکندری، ا. (1390). معرفی چندگونه از نماتدهای خانواده Dolicodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 47: 147-163.

 

علی رمجی، ف.، پورجم، ا، کارگر بیده، ا. (1389). گونه های زیرراسته Aphelenchina از منطقه جیرفت و کهنوج. مجله بیماریهای گیاهی، 46: 161-178.

 

رفیعی، ص، پورجم، ا. و نیکنام، غ. (1389). شناسایی برخی از نماتدهای مرتبط با درختان میوه در منطقه مغان. مجله حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) مشهد، 24: 69-79.

 

قره خانی، آ.، پورجم، ا، کارگر بیده، ا. (1388).معرفی چند گونه تیلنکید (tylenchid) از استان کرمان. مجله آفات و بیماریهای گیاهی، 77: 95-117.

 

اسکندری، ا، کارگر بیده، ا، پورجم، ا (1388). معرفی سه گونه نماتد غلاف دار (Sheathnematode) از ایران. فصلنامه زیست شناسی جانوری، 1 (3): 1-7.

 

جمالی، س، پورجم، ا، صفایی، ن (1388). ارزیابی کمی خسارت بیماری نوک سفیدی برنج ناشی از نماتد Aphelenchoides besseyiدر شرایط گلخانه و میکروپلاتمجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 47: 291-300.

 

باکویی، م، پورجم، ا و جلالی جواران، م. (1387). تنوع درون گونه ای و ترجیح میزبانی جمعیتهای Pratylenchus vulnus ایران. مجلة علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 15 (6): 198-208.

 

ناصری، ب، پورجم،ا، تنها معافی ز. (1387). معرفی چند نماتد انگل گیاهی از مزارع کلزای کشور. مجله بیماریهای گیاهی، 44: 289-312.

 

حیدری، ر.، پورجم، ا.، تنها معافی، ز. و صفایی، ن. (1387). تعیین درجه میزبانی برخی ارقام سویا نسبت به تیپ غالب نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines HG Type 0) در ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 44: 319-329.

 

سراجی، ع، پورجم، ا، تنها معافی ز. و صفایی، ن. (1387). مطالعه زیست شناسی و دینامیک جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چای (Pratylenchus loosi) در ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 43: 98-115.

 

اسکندری، ا، کارگر بیده، ا، پورجم، ا و علیزاده ع. (1387). مروری بر وضعیت Mesocriconema در ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 43: 200-218.

 

قره خانی، آزاده، پورجم، ا، کارگر بیده، ا. (1387). معرفی چند نماتد انگل گیاهی بالاخانواده Criconematoidea و خانواده Longidoridae از باغات کرمان. مجله بیماریهای گیاهی، 43: 372-397.

 

علی رمجی، ف.، پورجم، ا، کارگر بیده، ا. (1386). گونه های جنس HelichotylenchusSteiner, 1945 در منطقه جیرفت و کهنوج. مجله بیماریهای گیاهی، 42: 473-489.

 

اسکندری، ا، کارگر بیده، ا، پورجم، ا و علیزاده ع. (1386). معرفی سه گونه از خانواده Criconematidae در ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 42: 539- 556.

 

جمالی، س، پورجم، ا، علیزاده ع. و علی نیا، ف (1385). مقایسه روشهای مختلف تلقیح با Aphelenchoides besseyi عامل بیماری نوک سفیدی برگ برنج در بیماریزایی. مجله بیماریهای گیاهی،  42 (4): 687- 701.

 

جهانشاهی، ف، پورجم، ا. و خیری، ا. (1385). تیلنکیدهای مرتبط با درختان در باغات جیرفت و شرح چهار گونه جدید برای فون نماتدهای ایران. مجلة علوم کشاورزی ایران، 37: 529-542.

 

جمالی، س، پورجم، ا.، خیری، ا. و دامادزاده، م (1384). نماتدهای راسته Tylenchida در مزارع گندم اصفهان. مجلة علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 12: 115- 125.

 

علوی ع.، محمدی گلتپه، ا، ارزانی، ک و پورجم، ا. (1384 چاپ 1385). بررسی منابع مختلف کربن و ازت بر رشد رویشی قارج خوراکی شاه صدف {Pleurotuseryngi (DC: Fr.) Quel.}. مجله علوم آب و خاک، 19: 174-181.

 

پورجم، ا. و نساج حسینی س. م. (1384). پیدایش (Coob, 1893) Thorne, 1949 Radopholus similis در ایران. مجله بیماریهای گیاهی، 41 (2): 304-305.

 

محمدی گلتپه، ا، آصف، م، پورجم، ا و رضایی دانش، ی (1383). معرفی شش گونه از جنس Agaricus در ایران. رستنیها، 5: 77-87.

 

جمالی، س، پورجم، ا.، خیری، ا. و دامادزاده، م (1383). معرفی سه گونه نماتد از خانوادة Criconematidae در مزارع غلات استان اصفهان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 8 (1): 223-235.

 

جمالی، س، پورجم، ا.، خیری، ا. و دامادزاده، م (1382). گونه های جنس Aphelenchoidesجمع آوری شده از مزارع غلات استان اصفهان.مجله بیماریهای گیاهی، 38: 17- 32.

 

پدرام فر، ح، پورجم، ا. و خیری، ا. (1381). شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع برنج استان گیلان. مجله بیماریهای گیاهی، 37: 285-302.

 

قنبرنیا، ک، خیری، ا. و پورجم، ا. (1379). شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه گرگان مجلة علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 4: 59- 71.

 

پورجم، ا.، خیری، ا.، گرارت، ای و علیزاده، ع (1378). وجود تغییرات در دو گونه نماتد Pratylenchus thorneiو P. neglectusجمع آوری شـده از ایـران. مجلـه بیمـاریهـای گیـاهی، 35: 47 – 70.

 

محمدی، ا. و پورجم، ا. (1373). مقایسه عملکرد سویه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای برای کاشت در سطح تجاری. مجله پژوهش و سازندگی، 24: 60 - 64.

 

محمـدی، ا. و پـورجم، ا. (1373). ارزش غـذایـی قارچ خوراکی. مجله پژوهش و سازندگی، 22: 55-64.

 

Heydari, F., Gharibzadeh, F., Pourjam E. and Pedram M. (2019). New and known species of the genus Pungentus Thorne & Swanger, 1936 (Dorylaimida, Nordiidae) from Iran. Journal of Helminthology, Accepted

 

Roshan-Bakhsh, A., Pourjam, E., Ayyari, M. and Pedram, M. (2019). Biocontrol properties of some agricultural waste extracts on three nematode species in in vitro and in vivo conditions. Nematology, 21: Accepted.

 

Mirzaie Fouladvand, Z., Pourjam, E., Kanzaki, N., Giblin-Davis, R. M. and Pedram, M. (2019). Basilaphelenchus gorganensis n. sp. (Aphelenchoidea, Tylaphelenchinae) from wood from northern Iran. Forest Pathology, 49:e12490 https://doi.org/10.1111/efp.12490.

 

Mirzaie Fouladvand, Z., Pourjam, E., Kanzaki, N., Giblin-Davis, R. M. and Pedram, M. (2019). Description of Basilaphelenchus brevicaudatus n. sp. (Aphelenchoidea: Tylaphelenchinae) from a dead forest tree in northern Iran. Nematology, 21: 147-158.

 

Jahanshahi- Afshar, F, Pourjam, E. and Pedram, M. (2019). New morphological observations on Neolobocriconema serratum (Khan & Siddiqi, 1963) Mehta & Raski, 1971 (Rhabditida: Criconematidae). Nematology, 21: 419-434.

 

Aliramaji, F., Miraeiz, E., Pourjam, E., and Heydari, R. (2019). Molecular and morphological characterisation of Cryptaphelenchus baujardi n. sp. (Nematoda: Ektaphelenchinae), a new species based on two populations from Iran. Nematology, 21: 45–56.

 

Aliramaji, F., Pourjam, E., Alvarez-Ortega, S., Jahanshahi Afshar, F. and Pedram, M. (2018). Description of Aphelenchoides giblindavisi n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae), and Proposal for a New Combination. Journal of Nematology, 50 (3): 437-452.

 

Panahandeh, Y., Abolafia J., Pourjam, E., Giblin-Davis, R. M., Jahanshahi- Afshar, F, and Pedram, M. (2018). Morphological and Molecular Characterization of Labrys filiformis n. sp. (Rhabditida: Tylenchidae) from Iran. Journal of nematology. 50: 343-354.

 

Gharibzadeh, F, Pourjam, E. and Pedram, M. (2018). Description of Longidorus azarbaijanensis n. sp. (Dorylaimida: Longidoridae) from Iran. Journal of nematology, 5o: 207-208.

 

Pedram, M., Kanzaki, N, Giblin-Davis, R. M. and Pourjam, E. (2018). A molecular phylogenetic approach for unravelling the taxonomic status of Basilaphelenchus persicus n. gen., n. sp. (Aphelenchoididae: Tylaphelenchinae). Nematology, 20: 567-582.

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E., Ye, W., Castillo P. and Pedram, M. (2018). Description and molecular phylogeny of Ditylenchus gilanicus n. sp. (Nematoda: Anguinidae) from northern forests of Iran. European Journal of Plant Pathology, 152: 735–746.

 

Nourani, S. L., Mohammadi Goltapeh, E., Safaie, N., Jalali Javaran, M. and Pourjam, E. (2018). Enhancing the pathogenicity of Arthrobotrys conoides and A. oligospora against Meloidogyne javanica by transferring of protease (Ac1) gene and evaluation of antagonistic capability of transgenic isolates. Biological Control. 122: 127-135.

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E. and Pedram, M. (2018). Paurodontella gilanica n. sp. (Nematoda: Sphaerularioidea) from Iran. Nematology, 20: 471-482.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E., Roshan-Bakhsh, A. and Pedram, M. (2018). First record of the genus Sakia Khan, 1964 (Nematoda: Tylenchidae) from Iran, with proposal of Sakia arboris n. sp. Nematology, 20: 449-460.

 

Konani. E., Panahandeh, Y., Pourjam, E. Álavares-Ortega, S. and Pedram, M. (2018). Two rare species of tylenchids, Discotylenchus biannulatus n. sp. And Labrys chinensis Qing & Bert, 2018 (Nematoda: Tylenchidae) from western Iran. Zootaxa, 4413 (2): 260–270.

 

Mobasseri, M., Pourjam, E. and Pedram, M. (2018). Morphological and molecular characterisation of Aphelenchoides primadentus n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) from northern Iran. Nematology, 20: 97-109.

 

Pedram, M., Solymanzadeh, M., Pourjam, E. and Mobasseri M., (2018). Observations on Malenchus geraerti n. sp. (Rhabditida: Tylenchidae), a morphological and molecular phylogenetic study. Zootaxa, 4369 (3): 406–418.

 

Karimipour Fard, H., Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaie, N. (2018). Assessment of yield loss of wheat cultivars caused by Heterodera filipjevi under field conditions. Journal of Phytopathology, 166: 299–304.

 

Karimipour Fard, H., Pourjam, E., Tanha Maafi, Z. and Safaie, N. (2017). Cereal Cyst Nematode, Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) in Wheat Fields of Chaharmahal va Bakhtiari Province, Iran and Its Distribution Based on Interpolation by Geographic Information System. Journal of Agricultural Sience and Technology, 19: 1185-1196.

 

Mobasseri, M., Pourjam, E. and Pedram, M. (2017). A New Species of the Rare Genus Anguillonema Fuchs, 1938 (Nematoda: Hexatylina, Sphaerularioidea) with Its Molecular Phylogenetic Study. Journal of Nematology, 49(3): 286–294.

 

Pedram, M., Roshan-Bakhsh, A., Pourjam, E., Atighi, M. R., Decramer, W. and Bagheri, A. (2017). Additional data on Iranian trichodorids (Triplonchida: Trichodoridae) and first record of a rare species, Trichodorus variabilis Roca, 1998. Nematology, 19: 121-129.

 

Mobasseri, M., Pedram, M., Pourjam, E. and Bertozzi T. (2017). Description of a new species of seed-gall nematode, Anguina obesa n. sp. (Nematoda: Anguinidae) from northern Iran, and its phylogenetic relations with other species and genera. Europian Journal of Plant Pathology, 148: 423–434.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E. and Pedram, M. (2016). Data on Some Species of the Genus Coslenchus Siddiqi, 1978 (Rhabditida, Tylenchidae) from Iran. Journal of Nematology, 48 (4): 268–279.

 

Solymanzadeh, M., Pedram, M., Pourjam, E. and Álvarez-Ortega S. (2016). Description of Lelenchus brevislitus n. sp. (Nematoda: Tylenchidae), an example of a cryptic species from Iran and its phylogenetic relationships with other species in the family. Nematology, 18: 987-998.

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E., Alvarez-Ortega, S., Lie´banas, G., Atighi, M. R. and Pedram, M. (2016). Discopersicus n. gen., a New Member of the Family Tylenchidae  Orley, 1880 with Detailed SEM Study on Two Known Species of the Genus Discotylenchus Siddiqi, 1980 (Nematoda; Tylenchidae) from Iran. Journal of Nematology, 48 (3): 214–221.

 

Roshan-Bakhsh, A., Pourjam, E. and Pedram, M. (2016). Description of Longidorus perangustus sp. n. (Dorylaimida: Longidoridae), an amphimictic species from Iran. Europian Journal of Plant Pathology, 144: 581–594.

 

Konani. E., Pourjam, E. and Pedram, M. (2016). Morphological and molecular characterization of Leptonchus granulosus Cobb, 1920 (Dorylaimida: Leptonchidae) from Iran. Journal of Crop Proection, 5 (2): 169-177.

 

Miraeiz, E., Heydari, R., Aliramaji, F., Pourjam, E., Pedram, M. and Atighi, M. R. (2016). New morphometric ranges for Bursaphelenchus willibaldi Sch€onfeld et al. 2006 (Nematoda: Parasitaphelenchidae) from Iran. Forest Pathology, 46: 29–34

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E., Atighi M. R. and Pedram, M. (2015). Atetylenchus minor n. sp. (Tylenchina: Tylenchidae) and data on two other species of the family. Nematology, 17: 981-994.

 

Ghaemi, R., Pourjam, E., Álvarez-Ortiga, S., Pedram, M. and Atighi, M. R. (2015). A curious nematode, Diploscapteroides persicus n. sp. (Nematoda: Rhabditida: habditomorpha), from Iran with a note on the status of the male genitalpapillae. Nematology, 17: 1045-1056.

 

Pedram, M. Pourjam, E., Atighi, M. R. and Panahandeh, Y. (2015). Further Studies on Soil Nematode Fauna in North Western Iran with the Description of One New Species. Journal of Nematology, 47(2): 148–152.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E., Aliramaji, F., Atighi, M. R. and Pedram, M. (2015). First Record of Three Known Species of the Family Tylenchidae Örley, 1880 (Nematoda: Tylenchina) from Iran with New Morphological and Molecular Data. Journal of Agricultural Sience and Technology, 17: 1903-1918.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E., Aliramaji, F. and Pedram, M. (2015). Data on some members of the family Tylenchidae (Nematoda: Tylenchina) from Iran. Biologia, 70 (10): 1376 – 1387.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Ghaemi R., Bert, W and Pedram, M. (2015). An aberrant nematode, Baldwinema n. gen. (Nematoda: Panagrolaimomorpha: Panagrolaimidae), from Iran with description of three new species. Nematology, 17: 877-896.

 

Kamali, N., Pourjam, E. and Sahebani, N, (2015). Elicitation of defense responses in tomato against Meloidogyne javanica and Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici wilt complex. Journal of Crop Protection, 4: 29-38.

 

Mirzaei, S., Pourjam E. and Pedram M. (2015). New data and molecular characterisation of two populations of Xiphinema ingens Luc & Dalmasso, 1964 (Nematoda: Longidoridae) from Iran. Nematology, 17: 125-138.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Atighi, M. and Panahandeh, Y. (2015). Further Studies on Soil Nematode Fauna in North Western Iran with the Description of One New Species. Journal of Nematology, 47(2): 148–152.

 

Talezari, A. Pourjam, E., Kheiri1, A., Liébanas, G., Aliramaji, F., Pedram, M. and Atighi, M. R. (2015). Rotylenchus castilloi n. sp. (Nematoda: Hoplolaimidae) a new species with long stylet from northern Iran. Zootaxa, 3931 (1): 088–100.

 

Bakooie, M., Pourjam, E., Mahmoudi, S. B., Safaie, N. and Naderpour, M. (2015). Development of an SNP Marker for Sugar Beet Resistance/Susceptible Genotyping to Root-Knot Nematode. Journal of Agricultural Sience and Technology, 17: 443-454.

 

Nourani, S. L., Mohammadi-Goltapeh, E., Safaie, N., Jalali-Javaran, M., Pourjam, E., Shams-Bakhsh, M., and Jahanshahi Afshar, F. (2015). The effects of Arthrobotrys oligospora and Arthrobotrys conoides culture filtrates on second stage juvenile mortality and egg hatching of Meloidogyne incognita and Meloidogyne javanica. Journal of Crop Protection, 4: 667-674.

 

Aliramaji, F. Pourjam, E., Álvarez-Ortega S., Atighi, M. and Pedram, M (2015). Description of Ektaphelenchoides caspiensis n. sp. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran. Nematology, 17: 169-177.

 

Aliramaji, F., Pourjam, E., Álvarez-Ortega S., Pedram, M and Atighi, M. (2015). Rotylenchus dalikhaniensis n. sp. (Nematoda: Hoplolaimidae), a monosexual species recovered from the rhizosphere of Ruscus hyrcanus Woronow in Mazandaran province, northern Iran. Nematology, 17: 67-77.

 

Aliramaji, F. Pourjam, E., ATIGHI M. R, Karegar, A. and PEDRAM, M. (2014). First report of the genus Devibursaphelencus Kakuliya, 1967 (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran with morphological and molecular characterization of D. kheirii sp. n. Nematology, 16: 1069-1078.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Ghaemi R., Pedram, M., Liebanas, G., Cantalapiedra-Navarrete, C., Castilo, P. and Palomares-Rius, J. (2014). Description of Rotylenchus arasbaranensis n. sp.from Iran with discussion on the genus Plesiorotylenchus Vovlas, Castillo and Lamberti 1993 (Nematoda: Hoplolaimidae). Nematology, 16: 1019 – 1045.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E., Atighi, M. R. and Pedram M. (2014). Morphological and molecular characterization of three species of the genus Pratylenchoides Winslow, 1958 (Tylenchina, Pratylenchoidinae) from Iran. Journal of Crop Proection, 3: 691-709.

 

Moosavi, M. R. Aliramaji, F., Pourjam, E. and Pedram, M. (2014). Occurrence of Sheraphelenchus entomophagus Nickle, 1970 (Nematoda, Aphelenchoidinae) in Iran and its molecular phylogenetic analysis, with proposal for Japanema gen. n. International Journal of Nematology, 24: 81-86.

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E., Atighi, M. R. and Pedram, M. (2014). Molecular and morphological characterization of Ektaphelenchoides reuhmi sp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from South-western Iran. Russian Journal of Nematology, 22: 31-38.

 

Ghorbanzad, H., Heydari, R. and Pourjam, E. (2014). Description of some plant parasitic nematodes from fruit orchards of West Azerbayjan, Iran. Journal of Crop Proection, 3 (3): 397-411.

 

Esmaili, M., Heydari, R., Pourjam, E. and Atighi, M. R. (2014). Molecular and morphological characterization of Ektaphelenchoides fuchsi n. sp. (Nematoda; Ektaphelenchinae) from western Iran. Zootaxa, 3846 (3): 430–438.

 

Aliramaji, F., Pourjam, E., Atighi M. R, YE, W., Roshan-Bakhsh, A. and Anderam, M. (2014). Description of Ektaphelenchoides poinarisp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran with a diagnostic key and compendium to the species of the genus Ektaphelenchoides Baujard, 1984. Russian Journal of Nematology, 22 (1): 11–22.

 

Yaghoubi, A., Pourjam, E., Pedram, M., Siddiqi, M. R. and Atighi, M. R. (2014).Description of Abursanemairanicum n. gen., n. sp. (Nematoda: Hexatylina, Spha­erularioidea) from Iran and its phylogenetic relationships. Zootaxa, 3826 (2): 301–314.

 

Pedram, M., Pourjam, E., (2014).Description of Trichodorus iranicus sp. n. (Diphtherophorina, Trichodoridae) from Iran. Zootaxa, 3795 (4): 431–440.

 

Panahandeh, Y., Pourjam, E. and Pedram, M. (2014). Four New Tylenchids (Tylenchina: Nematoda) for Nematode Fauna of Iran. Journal of Agricultural Sience and Technology, 16: 461-477.

 

Panahandeh, Y and Pourjam, E. (2014). Some belonolaim species (Nematoda, Dolichodoridae) from Sabalan region, northwest of Iran. Journalof Crop Proectiont., 3 (1): 13-20

 

Jahanshahi- Afshar, F, Pourjam, E. and Kheiri, A. (2014). New Record of two species belonging to superfamily Sphaerularioidea (Nematoda: Tylenchida) from Iran. Journal of Crop Proection, 3 (1): 59-67

 

Roshan-Bakhsh, A., Pourjam, E., Pedram, M., Robbins R. T. and Decraemer, W. (2014). Description of Xiphinema castilloi sp. n. (Dorylaimida: Longidoridae) from Iran with its phylogenetic study. Nematology, 16: 359-368.

 

Bakhshi-Amrei, Sh. Pedram, M., Pourjam, E., Elshishka M. and Peneva, V. (2013). New data on Longidorus aetnaeus Roca, Lamberti, Agostinelli and Vinciguerra, 1986 (Nematoda: Longidoridae) from Iran and Ajaria, Georgia. Systematic Parassitology, 85: 173–187.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Pedram, M., Ye, W. and R. T. Robbins. (2013). Molecular and morphological characterization of Ektaphelenchoideskelardashtensissp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from northern Iran. Russian Journal of Nematology, 21: 23-30.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Kanzaki, N., Ggiblin-Davis R. M., Tandingan De Ley I, Mundo-Ocampo, M. and Pedram M. (2013). Description of two new species of diplogastrid nematodes (Rhabditida: Diplogastridae) from Iran.Journal of Nematode Morphology and Systematics, 17: 113-129.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Pereira, T. J., Okhovvat, S. M., Alizada, B. A., Mundo-ocampo, M. and Baldwin, J. (2013). Redescription of Filenchus annulatus (Siddiqui & Khan, 1983) Siddiqi, 1986 based on specimens from Iran with contributions to the molecular phylogeny of the family Tylenchidae. Nematology, 15: 129-141.

 

Asghari, R., Pourjam, E., Heydari, R., E. Tanha Maafi Z.and Latifi A. M. (2013). Heterodera zeae in Afghanistan. AustralianPlant Diseas Notes, 8: 93-97.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Pedram, M., Ye, W. and R. T. Robbins. (2013). Molecular and morphological characterization of Ektaphelenchoidesandrassyi sp. n. (Rhabditida: Aphelenchoididea) from northern Iran. Journal of Nematode Morphology and Systematics, 16: 17-23.

 

Majd Taheri, Z., Tanha Maafi, Z., Subbotin, S. A., Pourjam, E. and Eskandari, A. (2013). Molecular and phylogenetic studies on Pratylenchidae from Iran with additional data on Pratylenchus delattrei, Pratylenchoides alkani and two unknown species of Hirschmanniella and Pratylenchus. Nematology, 15: 633-651.

 

Jamali, S., Pourjam, E., Alizadeh, A. and Alinia, F. (2012). Determining the relationship between population density of white tip nematode and rice yield. Journal of Agricultural Sience and Technology, 14: 195-203.

 

Pedram, M., Pourjam, E. and Vinciguerra, M. T. (2012). Description of a new species of the rare genus Epacrolaimus Andrássy, 2000 (Dorylaimida, Aporcelaimidae) and new data on male of Paraxonchium laetificans Andrássy, 1956 (Dorylaimida, Paraxonchiidae) from Iran. Zootaxa, 3327: 53-61.

 

Asghari, R., Pourjam, E., Heydari, R. and Qi Zhao, Z. (2012). Laimaphelenchus persicus n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) from Iran. Zootaxa, 3023: 59-67.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Atighi, M. R., Ye, W. and Houshmand, A. (2012). Description of Ektaphelenchoides sylvestris sp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran. Annales Zoologici, 62: 325-329.

 

Ghaemi, R., Pourjam, E., Atighi, M. R., Pedram, M., KARSSEN2 G. (2012). First record of the genus Discotylenchus Siddiqi, 1980 (Nematoda: Tylenchidae) from Iran, with description of one new and data on two known species,Zootaxa 3493: 72–82.

 

Asghari, R., Pourjam, E., Mohammadi Goltapeh, E. and Latifi A. M. (2012). Plant parasitic nematodes from Afghanistan with discussion on the taxonomic status of Nagelus neohexagrammus (Ivanova, 1978) Kapoor, 1983 (Nematoda: Dolichodoridae). Journal of Agricultural Sience and Technology, 14: 1397-1404.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Pedram, M., Ye, W. and R. T. Robbins. (2012). Molecular and morphological characterisation of Ektaphelenchoideshunti sp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from North of Iran. Russian Journal of Nematology, 20: 37-44.

 

Pedram, M., Pourjam, E. and Peña-Santiago, R. (2012). Description of Caveonchus ferrisae (Dorylaimida: Leptonchidae) from northern Iran with conclusion on its taxonomic position. Journal of Nematode Morphology and Systematics, 15: 33-40.

 

Ghaemi, R., Pourjam, E., Pedram, M., Robbins, R. T., Ye, W. and Decraemer, W. (2012). Morphological and molecular characterisation of Xiphinema zagrosense sp. n. (Dorylaimida: Longidoridae) from Zagros Mountains. Nematology, 14: 445-455.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Namjou, S., Atighi M. R., Cantalapiedra-Navarrete, C., Liébanas, G., Palomares-Rius, J. E. and Castillo, P. (2012). Molecular and morphological characterisation of Paralongidorus iranicus n. sp. and Paralongidorus bikanerensis (Lal & Mathur, 1987) Siddiqi, Baujard & Mounport, 1993 (Nematoda: Longidoridae) from Iran. Nematology, 14: 427-443.

 

Asghari, R., Pourjam, E., Heydari, R., Zhao, Z., and Aliramaji, F. (2012). Tripylina gorganensisn. sp. (Triplonchida: Tripylidae) from northern Iran. Zootaxa, 14: 613-621.

 

Heydari, R., Tanha-Maafi, Z. and Pourjam, E. (2012). Yield loss caused by soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran. Nematology, 14: 589-593.

 

Pedram, M., Pourjam, E., G., Palomares-Rius, Houshmand, A., Cantalapiedra-Navarrete, C. and Castillo, P. (2012). Molecular and morphological characterisation of Xiphinema granatum n. sp. and Longidorus pisi Edward, Misra and Singh, 1964 (Dorylaimida: Longidoridae) from Iran. Nematology, 14: 427-443.

 

Bakooie, M., Pourjam E. and Jalali Javaran, M. (2012). Investigation on Iranian Pratylenchus vulnus Populations by Morphological and Molecular Marker (RAPD- PCR). International Journal of Agricultural Technology, 8: 219-231.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Robbins, R. T., Ye, W. Atighi, M. R. & Decraemer, W.  (2012). Morphological and molecular characterization of Xiphinema mazandaranense n. sp. (Dorylaimida: Longidoridae), a new member to X. pyrenaicum species complex. Nematology, 14: 109-119

 

Pedram, M., Pourjam, E. and Peña-Santiago, R. (2012). New data of two rare species of the family Aulolaimoididae (Dorylaimida) from Iran. Nematologia Mediterranea, 40: 11-18.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Ye, W., Atighi M. R., Robbins, R. T. and Ryss, A. (2011). Description of Bursaphelenchus mazandaranense sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae) from Iran. Russian Journal of Nematology, 19: 121-129.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Robbins, R. T., Ye, W. and PEÑA-SANTIAGO R. (2011). Description of Rhyssocolpus vinciguerrae sp. n. (Dorylaimida, Nordiidae) from Iran and the first molecular study of this genus. Nematology, 13: 927-937.

 

Atighi, M. R., Pourjam, E., Pedram, M., Cantalapiedra-Navarrete, C., Palomares-Rius, J. E. and Castillo, P. (2011). Molecular and morphological characterisations of two new Rotylenchus species from Iran Nematology, 13: 951-964.

 

Pedram, M., Pourjam, E., Robbins, R. T, Ye, W. and PEÑA-SANTIAGO R. (2011). Description of one new and new data of two known species of the genus Enchodelus Thorne, 1939 (Dorylaimida, Nordiidae) from Iran. Nematology, 13: 729-740

 

Pedram, M., Pourjam, E., and Vinciguerra, M. (20011) "Description of Dorylaimoides alborzicus sp. n. (Dorylaimida: Nematoda) from Iran and updating of the compendium and key to the species of Dorylaimoides. Zootaxa, 3022: 58-68.

 

Ghahfarokhy, M. R., Goltapeh, E. M., Pourjam, E., Pakdaman, B. S., Modarres Sanavy, S. A. M. and Varma, A. (2011). Potential of mycorrhiza-like fungi and Trichoderma species in biocontrol of Take-all Disease of wheat under greenhouse condition. Journal of Agricultural Technology, 7(1): 185-195.

 

Pourjam, E., Pedram, M., Vinciguerra, T. and Robbins, R. T. (2010). Enchodelus decraemerae n. sp and Enchodorus dolichurus Vinciguerra, 1976 (Dorylaimida: Nordiidae), two rare species from Iran.Russian Journal of Nematology, 18: 191-197.

 

Nassaj-Hosseini, S. M. N, Pourjam, E. andGoltapeh, E. M. (2010). Synergistic studies on intraction of nematode-fungal system of tea plant in Iran. International Journal of Agricultural Technology, 6: 4867-496.

 

Heydari, R., Pourjam, E., Tanha-Maafi, Z. and Safaii, N. (2010). Comparative host suitability of common bean cultivars to the soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran. Nematology, 12: 335-441.

 

Eskandari, A., Karegar, A., Pourjam, E., Van Den Berg, E. and Tiedt, L. R. (2009). Additional data on some poorly known species of Criconemoides Taylor, 1936 (Nematoda: Criconematidae). Nematology, 12: 505-518.

 

Palizi P., Mohammadi Goltapeh, E. M, Pourjam, E. and Safaie N. (2009). Potential of oyster mushrooms for the biocontrol of sugar beet nematode (Heterodera schachtii). Journal of Plant Protection Research, 49: 27-33.

 

Jamali, S., Pourjam, E., Alizadeh, A. and Alinia, F. (2008). Reproduction of white tip nematode (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942) in different monoxenic cultures. Journal of Agricultural Sience and Technology, 10: 165-171.

 

Moosawi-Jorf S. A., Alizadeh A, Farrokhi-Nejad R, and Pourjam, E. (2007). Ultrastructural studies on penetration sites of Neovossia indica, the partial bunt agent of wheat. Pakestanian Journal of Biological science, 10: 2130-2139.

 

Jamali, S., Pourjam, E., Alizadeh, A. and Alinia, F. (2006). Incidence and distribution of Aphelenchoides besseyi in rice areas in Iran. Journal of Agricultural Technology 2: 337-344.

 

Pourjam, E., Karegar, A. Ali-Ramaji, F. And Jahanshahi, F. (2006). Nematodes associated with Pistachio and Almond in Iran. ACTA HORTICULTURE, 726: 659-669.

 

Heydari, R., Pourjam, E. and Mohammadi Goltapeh, E. (2006). Antagonistic Effect effect of some species of Pleurotus on the root-knot nematode, Meloidogynejavanica In vitro. Plant Pathology Journal 5(2): 173-177.

 

Pourjam, E. and Bert, W. (2005). Aprutides guidettii Scognamiglio, 1974 (Nematoda: Aphelenchina) and Subanguina picridis (Kirjanova, 1944) Berzeski, 1981 (Nematoda: Anguinidae) from Iran. Journal of Agricultural Sience and Technology, 8: 331-342.

 

Kheiri, A., Borhani, Aokhovat, M., and Pourjam, E. (2002). Intraction beween root lesion nematode Pratylenchud vulnus and two species of Fusarium on growth and development of maple seedlings. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 67/3: 703-706.

 

Pourjam, E., Geraert, E, and Alizadeh, A. (2000). Some Pratylenchids from Iran. Nematology, 2: 855-869.

 

Pourjam, E., Moens, M. Waeyenberge, L., and Geraert, E. (1999). Morphpological, Morphometrical and Mulecular study of Pratylenchus coffeae and P. loosi (Nematoda: Pratylenchidae). Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 64 (3a): 391-401.

 

Pourjam, E., Kheiri, A., and Geraert, E. (1997). The Genus Pratylenchus Filip’jev, 1936 (Tylanchida: Pratylenchidae) from north of Iran. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 62/3a: 741-756.

 

 

 

فهرست مقالات ارائه شده در مجامع علمی معتبر داخلی و خارجی (نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام کنگره، سال برگزاری، صفحات)

 

پورجم، ا. (1368). پیدایش قارچ Tilletia triticoidesدرایران. خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 126.

 

پورجم، ا. و محمدی، ا. (1374). تأثیر درجه حرارت بر روی بیماریزایی و تولید مثل دو گونه نماتد قارچ خوار. خلاصه مقالات اولین سمپوریوم قارچ خوراکی ایران، صفحه 10.

 

 محمدی، ا. و پورجم، ا. (1374). فرمولاسیون کمپوست برای تولید قارچ خوراکی دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطح تجاری. خلاصه مقالات اولین سمپوریوم قارچ خوراکی ایران، صفحه 12.

 

 محمدی، ا. و پورجم، ا. (1374). بیماری سوختگی قارچ خوراکی دکمه ای (Agaricus bisporus) در ایران. خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 389.

 

 پورجم، ا.، خیری، ا.، گرارت، ای و علیزاده، ع (1377). تغییرات در دو گونه نماتد Pratylenchus thorneiو P. neglectusجمع آوری شده از ایران. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 316.

 

 پورجم، ا.، خیری، ا.، گرارت، ای و علیزاده، ع (1377). Hirschmaniella anchoryzaeوAprotides  guidettiiدو گزارش جدید برای ایران. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 317.

 

 پورجم، ا.، خیری، ا.، گرارت، ای و علیزاده، ع (1377). پیدایش چند گونه Pratylenchusدرایران. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 318.

 

 قنبرنیا، ک، خیری، ا. و پورجم، ا. (1377). شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه گرگان و ورامین. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 115.

 

 پدرامفر، ح، خیری، ا. و پورجم، ا. (1377). پیدایش نماتد Heterodera oryzaeدر مزارع برنج استان گیلان و مطالعه خصوصیات ظاهری و مرفومتری آن. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 87.

 

 پورجم، ا.، کریمی م و خیری، ا. (1379).  Serratula latifoliaیک میزبان جدید برای افراد خانوادة Anguinidae. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحه 187.

 

سراجی، ع، پورجم، ا. و خیری، ا (1379). شناسایی نماتدهای انگل گیاهان مهم زراعی منطقة سیستان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 389.

 

 برهانی، ع، خیری، ا، اخوت، م، پورجم ا و اشتیاقی ح (1379). اثرات متقابل نماتد مولد زخم Pratylenchus vulnus، با قارچ Fusarium oxsysporumدر گیاه جنگلی افرا پلت. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 166.

 

 برهانی، ع، خیری، ا، و پورجم ا (1379). افرا پلت و شیردار دو میزبان جدید برای نماتد مولد زخم  Pratylenchus vulnus. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 358.

 

 برهانی، ع، خیری، ا، و پورجم، ا (1379). تکثیر نماتد مولد زخم ریشه Pratylenchus vulnus.درمحیط کشت دیسک هویج و به منظور تهیه مایع تلقیح و استفاده از آن برای اثبات بیماریزائی در افراپلت. خلاصه مقالات اولین کنگره بیوتکنولوژی کاربردی ایران. صفحه 104.

 

 برهانی، ع، خیری، ا، و پورجم، ا (1379). بررسی علت ضعف و مرگ و میر نهالهای افراپلت و شیردار در نهالستان شرکت نکاچوب و روشهای کنترل آن. خلاصه مقالات دومین اجلاس بین المللی جنگل و صنعت. صفحه 22.

 

جمالی، س، پورجم، ا، خیری، ا و دامادزاده، م (1381). شناسایی فون نماتدهای راسته تیلنکیدا در غلات مهم استان اصفهان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة

 

 حیدری، ر، پورجم، ا و محمدی، ا (1382). بررسی میزان و نحوه نماتدکشی گونه های قارچ Pleurotus روی نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica. سومین همایش ملی توسعه ی کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده ی بهینه از کود و سم در کشاورزی. صفحه 392.

 

 حیدری، ر، ضیائی، م، و پورجم، ا (1382). بررسی اثر نماتدکشی دو نوع کود حیوانی روی نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاهی. سومین همایش ملی توسعة کاربرد مواد بیولوژیک و استفادة بهینه از کود و سم در کشاورزی. صفحه 359.

 

 جهانشاهی، ف، پورجم، ا (1382). تیلنکیدهای مرتبط با خرما در استان کرمان. خلاصه مقالات نهمین همایش خرما. صفحات 31 و 32.

 

 نساج حسینی، م، پورجم، ا.، علیزاده ع و سراجی، ع (1383). برهمکنش نماتد مولد زخم ریشه و دو گونه قارچ ساکن ریشه چای. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 317.

 

 نساج حسینی، م، پورجم، ا، علیزاده ع و سراجی، ع (1383). شناسایی دو گونه نماتد انگل خارجی در رایزوسفر گیاه چای در استان گیلان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.صفحة 318.

 

 حیدری، ر، پورجم، ا و محمدی گلتپه، ا (1383). کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) روی گوجه فرنگی توسط کمپوست حاصل از دو گونه قارج خوراکی صدفی. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 246.

 

 حیدری، ر، پورجم، ا و محمدی گلتپه، ا (1383). اثر کشندگی عصاره جند گونه قارچ پلوروتوس روی لاروهای نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica). خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 525.

 

 جهانشاهی، ف، پورجم، ا و خیری، ا (1383). اولین گزارش از وجود دو گونه Deladenus surus و Stictylus obtusus در ایران.خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة535.

 

پورجم، ا.، طاهری ع. و داوریان، ت (1384). نماتد Scotellonema brachyurus (Steiner, 1938) Andrassy, 1956 یک انگل قرنطینه برای گیاهان زینتی استان گلستان. خلاصه مقالات اولین همایش بین المللی علوم زیستی ایران. صفحة 395.

 

 جمالی، س، پورجم، ا، خیری، ا، علیزاده ع. و علی نیا، ف (1385). بررسی پراکنش و شدت آلودگی نماتد نوک سفیدی برنج در مزارع برنج ایران. خلاصه مقالات هفتدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 83.

 

پالیزی، پ.، محمدی ا. و پورجم ا. (1385). بررسی اثر نماتد کشی عصاره هفت گونه Pleurotus بر روی نماتد Pratylenchus vulnus. خلاصه مقالات هفتدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة457.

 

علی رمجی، ف.، پورجم، ا و کارگر بیده، ا. (1385). شناسایی نماتدهای انگل راسته Tylenchida در برخی گیاهان زراعی مناطق جیرفت و کهنوج. خلاصه مقالات هفتدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 485.

 

 علی رمجی، ف.، پورجم، ا، کارگر بیده، ا. و رفیعی، ص. (1385). شناسایی نماتدهای انگل راسته Dortylaimida در مناطق جیرفت و کهنوج. خلاصه مقالات هفتدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 486.

 

جمالی، س، پورجم، ا، خیری، ا،علیزاده ع. و علی نیا، ف (1385). قابلیت تکثیر Aphelenchoides besseyi بـر روی قـارچهای مختلف. خلاصـه مقالات هفتدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 495.

 

 پالیزی، پ.، محمدی ا.، پورجم ا. و صفایی، ن. (1387). بررسی آنتاگونیستی گونه های مختلف قارچ خوراکی صدفی در کنترل بیولوژیک نماد مولد سیست چغندر قند در شرایط گلخانه. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 258.

 

 پالیزی، پ.، محمدی ا.، پورجم ا. و صفایی، ن. (1387). بررسی رابطه نیمرخ اسیدهای چرب قارچهای صدفی و خاصیت نماتدکشی آنها. پنجمین کنگره بین المللی بیوتکنولوژی ایران.

 

پالیزی، پ.، محمدی ا.، پورجم ا. و صفایی، ن. (1387). بررسی آنتاگونیستی گونه های مختلف قارچ خوراکی صدفی در کنترل بیولوژیک جمعیت مخلوط نماد مولد زخم ریشه در شرایط آزمایشگاه و گلخانه. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 292.

 

 حیدری، ر، تنها معافی، ز.، پورجم، ا. و صفایی، ن. (1387). ارزیابی عکس العمل برخی ارقام لوبیای معمولی به نژاد 3 نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines) در ایران. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 558.

 

 حیدری، ر، تنها معافی، ز.، پورجم، ا و صفایی، ن. (1387). مقایسه کارایی روشهای جداسازی نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines) از خاک. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 566.

 

 داوریان، ت.، پورجم، ا. و طاهری ع. (1387). مطالعه نماتدهای سبزیجات در استان گلستان. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 580.

 

 نجف پور، ع. تنها معافی، ز. و پورجم، ا. (1387). شناسایی نماتدهای سویا در مناطق عمده کشت آن در ایران. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. صفحة 592.

 

 سراجی، ع، پورجم ا،، تنها معافی ز.و صفایی، ن. (1388). مطالعه کارایی مدل سین هورست برای ارزیابی خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران. خلاصه مقالات ششمین کنگره باغبانی ایران. ص 278-279.

 

 سراجی، ع، پورجم،ا.، تنها معافی ز.و صفایی، ن. (1388). تعیین آستانه خسارت اقتصادینماتد مولد زخم ریشه چای در ایران. خلاصه مقالات ششمین کنگره باغبانی ایران. ص 278-279.

 

 مجد طاهری ز، تنها معافی ز، پورجم ا. و اسکندری ع. (1389). شناسایی مرفولوژی و مولکولی برخی از گونه های نماتدهای خانواده Pratylenchidae در ایران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 اصغری، ر.، پورجم، ا.، لطیفی و علی م. (1389). چندگونه نماتد انگل گیاهی خانواده Belonolaimidae از افغانستان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 اصغری، ر، پورجم، ا.، لطیفی و علی م. (1389). شناسایی برخی نماتدهای راسته Tylenchida از افغانستان خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 اصغری، ر.، پورجم، ا.، لطیفی و علی م. (1389). چندگونه نماتد از خانواده Tylenchidae در افغانستان خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 حیدری ر، تنها معافی ز، پورجم ا.، نساج حسینی م و صفایی ح. (1389). ردیابی مولکولی نماتد سیستی سویا Heterodera glycines در مزارع سویای استان های گلستان و مازندران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 صالحی ف، پورجم ا.، طاهری ع و جهانشاهی افشار ف. (1389). شناسایی نماتدهای راسته Tylenchida از مزارع گیاهان دارویی استان های تهران و گلستان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 عتیقی م.، قدس علوی اخوت س م، پورجم ا.، احمدزاده م و مهدیخانی مقدم ع (1389). معرفی میزبان جدید برای دو گونه Meloidogyne cruciani و Zygotylenchus guevarai.خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 عتیقی م.، قدس علوی اخوت س م، پورجم ا. (1389). اولین گزارش از جنس Discotylenchus از ایران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 عتیقی م.، قدس علوی اخوت س م، پورجم ا. (1389). معرفی چندگونه از جنس Coslenchus از خراسان شمالی. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 عتیقی م.، قدس علوی، اخوت س م، پورجم ا. (1389). معرفی چند گونه نماتد برای فون نماتد های ایران از خراسان شمالی. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 جهانشاهی افشار ف، تنها معافی ز و پورجم ا. (1389).کشت و تکثیر گونه Helicotylenchus dihystera  در شرایط آزمایشگاه. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 علی رمجی ف، پورجم ا. و کارگر بیده ا (1389). معرفی چند گونه نماتد انگل گیاهی از کرمان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 حیدری ر، پورجم ا.، تنها معافی ز، صفایی ن و یوسف نیا ح. (1389). زیست شناسی و تعداد نسل جمعیت نماتد سیستی سویا Heterodeta glycines در شرایط کنترل شده و مزرعه در ایران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

 جهانشاهی افشار ف و پورجم ا. (1390). نقش لکتینها و مشتقات بازدارنده آنزیم در ایجاد مقاومت علیه نماتدهای انگل گیاهی در گیاهان تراریخته خلاصه مقالات سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک. ص

 

 قائمی ر و پورجم ا. (1390). نماتدها به عنوان ابزارهای بیولوِژیک مناسب در پدافند غیرعامل به منظور تعیین و تشخیص آلودگی های محیطی. خلاصه مقالات دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی . ص

 

 پناهنده، ی، پورجم، ا. و تنهامعافی، ز. (1391). اولین گزارش از بروز جنس Aglenchus (Nematoda: Tylenchidae)  در ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 631.

 

 نامجو، س،. پدرام، م، پورجم، ا.، عتیقی، م ،کانتالاپیدرا- ناوارت، ک.، لیباناس، گ. پالومارس- ریوس، خ. و کاستیلو، پ. (1391). وقوع نماتود Paralongidorus bikanerensis در نخلستانهای استان کرمان به همراه اولین مطالعه مولکولی و تجدید نظر در مورد موقعیت تاکسونومیک این گونه. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 634.

 

 پناهنده، ی، پورجم، ا. و تنهامعافی، ز (1391). بروزجنسMalenchus (Nematoda:Tylenchidae)  درایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 632.

 

 سراجی، ع. پورجم، ا.، تنهامعافی، ز. و صفایی، ن (1391). ارزیابی میزان خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای، Pratylenchus loosi، در باغهای چای ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص640.

 

 سراجی، ع. پورجم، ا.، تنهامعافی، ز. و صفایی، ن (1391). تاثیر جمعیتهای مختلف نماتد مولد زخم ریشه، Pratylenchus loosi، بر رشد نهالهای چای. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 641.

 

 قربانزاد، ق.، حیدری، ر.، پورجم، ا. و عتیقی، م. (1391). اولین گزارش از جنس Neothadaدر ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 655.

 

قربانزاد، ق.، حیدری، ر.، پورجم، ا. و عتیقی، م. (1391). شناسایی نماتدهای انگل گیاهی خانواده Pratylenchidae در باغات استان آذربایجان غربی. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 656.

 

 پدرام، م. ،پورجم، ا. و سانتیاگو، ر. (1391). وقوع دو جنس از نادرترین گروه از نماتدهای متعلق به بالاخانواده Tylencholaimoidea (Dorylaimida) در ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 660.

 

 پدرام، م.، پورجم، ا. و وینسیگورا، م. (1391). توصیف یک گونه جدید از جنس نادر Epacrolaimus (Dorylaimida, Aporcelaimidae) . خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 662.

 

 قائمی، ر. و پورجم، ا. (1391). معرفی سه گونه جدید برای فون نماتدهای ایران از استان کهگیلویه و بویراحمد. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 663.

 

پدرام، م.، پورجم، ا.،عتیقی، م.،کانتالاپیدرا- ناوارت، ک.، لیباناس، گ.، پالومارس-ریوس، خ. و کاستیلو، پ. (1391). معرفی گونه جدید  Paralongidorus iranicus sp. n. از ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 668.

 

 پناهنده، ی، پورجم، ا. و تنهامعافی، ز (1391). معرفی چند گونه Coslenchus (Nematoda: Tylenchidae) از مراتع سبلان. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 673.

 

 باکویی، م.، پورجم، ا.، محمودی، ب. و صفایی، ن. (1391). شرایط بهینه ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در گلخانه. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 728.

 

 باکویی، م.، پورجم، ا.، محمودی، ب. و صفایی، ن. (1391). طراحی مارکر مولکولی جدید بر اساس SAP برای ارزیابی مقاومت/حساسیت ژنوتبپهای چغندرقند به نماتد مولد گره ریشه. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 732.

 

 قائمی، ر.، پورجم، ا.، پدرام، م.، رابینز، ر.، یه، و. و دکرامر، و. (1391). گزارش گونه جدید Xiphinema zagrosense n. sp. از ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 734.

 

علی رمجی، ف.، پورجم، ا.، اصغری، ر. و عزیزی، ع. (1391). اولین گزارش از وقوع جنس Paramylenchulus Jairajpuri &Khan, در ایران. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 769.

 

 علی رمجی، ف.، پورجم، ا.، اصغری، ر. و عزیزی، ع. (1391). معرفی چند گونه راسته Mononchida Jairajpuri, 1969 از منطقه تنکابن. خلاصه مقالات بیستمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص 707.

 

کمالی، ن، پورجم، ا و صاحبانی، ن. (1393). بررسی القاء آنزیم پروتئاز توسط قارچ Trichoderma harzianum BI در ریشه گوجه فرنگی علیه بیماری مختلط نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici). خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی در ایران. ص

 

کریمی پور فرد، ه.، پورجم، ا؛ تنها معافی، ز؛ صفایی، ن. 1397. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات(Heterodera filipjevi)  در شرایط گلخانه. بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران (گرگان). 842.

 

 کریمی پور فرد، ه.، پورجم، ا؛ تنها معافی، ز؛ صفایی،ن. 1397. مقایسه و تعیین روابط تبارزایی جمعیت‌های Heterodera filipjevi در مزارع گندم استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری. بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران (گرگان). ص:846.

 

 Pourjam, E., Kheiri, A., and Geraert, E. (1997). The Genus Pratylenchus Filip’jev, 1936 (Tylanchida: Pratylenchidae) from north of Iran. Proceeding of 49th International Symposium on Crop Protection.  Gent, Belgium, p. 146.

 

 Pourjam, E., Geraert, E. and Alizadeh, A. (1999). Some pratylenchides from Iran. Proceeding of 51st International Symposium on Crop Protection. Gent, Belgium, p. 186.

 

Pourjam, E., Geraert, E. Kheiri, A., AND ALIZADEH, A. (1999). The genus Pratylenchus from Iran with notes on Pratylenchus neglectus and P. thornei. Proceeding of 51st International Symposium on Crop Protection. Gent, Belgium, p. 58.

 

 Pourjam, E., Moens, M. Waeyenberge, L., and Geraert, E. (1999). Morphpological, Morphometrical and Mulecular Study of Pratylenchus coffeae and P. loosi (Nematoda: Pratylenchidae). Proceeding of 51st International Symposium on Crop Protection. Gent, Belgium, p. 186.

 

Pourjam, E., Bert, W. And Karimi, M. (2000). A new Anguinid from Iran. Proceeding of 52nd International Symposium on Crop Protection Gent, Belgium, p. 186.

 

 Pourjam, E., Seraji, A. and Kheiri, A. (2000). Occurrence of SomeTylenchds (Nematoda: Tylenchida) In Iran. Proceeding of Seventh Arab Congress of Plant Protection. Amman, Gordan, p. 371.

 

 Pourjam, E. and Taheri, A. (2001). Scanning electron microscopy study of Aprutides guidettii and Pratylenchus vulnus (Nematoda: Tylenchida) from Iran. Proceeding of Fourth International Nematology Symposium in Russia. Moscow, Russia, pp. 33-34.

 

 Pourjam, E., Jamali, S., Kheiri, A., Damadzadeh M. and Bert, W. (2001). Aphelenchoides species associated with cereals in Isfahan (Iran). Proceeding of Fourth International Nematology Symposium in Russia. Moscow, Russia, pp. 134-135.

 

 Pourjam, E., Jamali, S., Kheiri, A., Damadzadeh M. and Bert, W. (2001). Tylenchs (Nematoda: Tylenchina) associated with cereals in center of Iran. Proceeding of Fourth International Nematology Symposium in Russia. Moscow, Russia, pp. 84-85.

 

 Borhani, A. Kheiri, A., Okhovat, M., Eshtiaqi, H. and Pourjam, E. (2001). Effect of Fusarium solani on population of Pratylenchus vulnus in Acer seedlings. Proceeding of Asian International Mycologial Congress, p. 78.

 

 Pourjam, E., Jahanshahi, F. and Kheiri, A. (2004). Tylnchs new for nematode fauna of Iran. Proceeding of 56th International Symposium on Crop Protection Gent, Belgium, p. 168.

 

Pourjam, E., Karegar, A. Ali-ramaji, F. and Jahanshahi, F. (2005). Nematodes associated with Pistachio and Almond in Iran. Proceeding of 5th International Symposium on Pistachio and Almond. Tehran Iran, p. 189-190.

 

 Palizi, P., Mohammadi Goltapeh, E., Pourjam, E. and Safaie, N. (2007). The relationship of oyster mushroom´s fatty acid profile and their nematicidal activity. The 5th National Biotechnology Congress of Iran

 

 Heydari, R., Pourjam, E. And Tanha-Maafi. Z. (2009). First report of the soybean cyst nematod, Heterodera glycinse on common bean in Iran.Proceeding of the 7th International Symposium on Plant Pathology and Biotechnology. China, p. 9.

 

 Seraji, A., Pourjam, E., Safaie, N. and Maafi, Z. T. (2010). Effect of tea root lesion nematode, Pratylenchus loosi, on tea quality in Iran. Proceedings of the 4th International Conference on O-CHA (Tea) Culture and Science, October 26-28, 2010, Shizuoka, Japan.

 

 Namjou, S., Pedram, M., Pourjam, E., Atighi, M.R., Cantalapiedra-Navarrete, Liebanas, G., Palomares-Rius, J. E., and Castillo, P. (2012).Occurrence of Paralongidorus bikanerensis in palm gardens of Kerman province with the first molecular study and a revision on the taxonomic position of the species. 20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August 2012 – Shirza. Page 634.

 

Pedram, M., Pourjam, E., and Pena-Sañtiago, R. (2012). Occurrence of two rare genera of the superfamily Tylencholaimidea (Dorylaimida) in Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August 2012 – Shirza. Page 660.

 

 Pedram, M., Pourjam, E., and Vinciguerra, M. T. (2012). Description of one new species of the rare genus Epacrolaimus (Dorylaimida, Aporcelaimidae).20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August 2012 – Shirza. Page 662.

 

 Pedram, M., Pourjam, E., Atighi, M.R., Cantalapiedra-Navarrete, Liebanas, G., Palomares-Rius, J. E., and Castillo, P. (2012). Paralongidorus iranicus sp. n. from Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August 2012 – Shirza. Page 668.

 

 Ghaemi, R., Pourjam, E., Pedram, M., Robbins, R. T., Ye, W. and Decraemer, W.  (2012). Description of Xiphinema zagrosense n. sp. from Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August 2012 – Shirza. Page 734.

 

 Pedram, M and Pourjam, E. (2016). Third species of the rare genus Enchodorus (Dorylaimida, Nordiidae) from southern Iran. 32nd ESN Symposium, Braga, Portugal. Page 164.

 

 Mobaseri, M., Pedram, M. and Pourjam, E. (2016). A tentative new member of seed-gall nematode, Anguina sp. (Tylenchidae: Anguinidae) from northern Iran. 32nd ESN Symposium, Braga, Portugal. Page 351.

 

 Pedram, M., Roshan-Bakhsh, A. and Pourjam, E. (2016). New record of Trichodorus variabilis (Triplonchida: Trichodoridae) from Iran and its phylogenetic study. 32nd ESN Symposium, Braga, Portugal. Page 353.

 

 Pedram, M., Soleymanzadeh, M., Pourjam, E. and Álvarez-Ortega, S. (2016). Description of Lelenchus brevislitus n. sp. (Nematoda: Tylenchidae) from Iran and its phylogenetic relations with other species in the family. 32nd ESN Symposium, Braga, Portugal. Page 354.

 

 Mobaseri, M., Pedram, M. and Pourjam, E. (2016). First report of Candidatus Xiphinematobacter sp., an obligate endosymbiont of Xiphinema americanum-group sp. from Iran. Proceedings of 22th Iranian Plant Protection Congress, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IRAN. 27-30 August 2016. Page 76.

 

 Panahandeh, Y., Pourjam, E. and Pedram, M. (2016). Description of a new species of the genus Miculenchus Andrássy, 1959 from Iran. Proceedings of 22th Iranian Plant Protection Congress, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IRAN. 27-30 August 2016. Page 238.

 

Mobaseri, M., Pedram, M. and Pourjam, E. (2016). First report of the order Isolaimida (Nematoda) from Iran. Proceedings of 22th Iranian Plant Protection Congress, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IRAN. 27-30 August 2016. Page 243.

 

Aliramaji1, F., Pourjam, E., Karegar Bideh, A. and Pedram, M. (2016). Identification of the super family Aphelenchoidea members from the northern provinces of Iran. Proceedings of 22th Iranian Plant Protection Congress, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IRAN. 27-30 August 2016. Page 259.

 

 Yaghoubi, A., Pourjam, E. and Pedram, M. (2016). New record of two species belonging to the family Belondiridae (Dorylaimida) from Khouzestan province. Proceedings of 22th Iranian Plant Protection Congress, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IRAN. 27-30 August 2016. Page 235.

 

 Karimipour Fard H, Pourjam E, Tanha Maafi Z (2015) Assessment of grain yield reduction caused by Heterodera filipjevi in wheat cultivars under normal irrigation and drought stress in natural field conditions. In ‘Nematodes of Small Grain Cereals: current status and research.’ (AA Dababat, H Muminjanov and RW Smiley) pp. 115-120. (FAO: Ankara, Turkey).

 

 Karimipour Fard H, Pourjam E, Tanha Maafi Z, Safaie N (2017) Assessment of Crop Loss Caused by Heterodera filipjevi and the Relationship of Initial Population Density and Grain Yield in Wheat Cultivars Under Field Conditions in Iran. Proceeding of Sixth International Cereal Nematodes Symposium. September 11-15, 2017. Agadir, Morocco. P: 20.

 

 Karimipour Fard H, Pourjam E, Tanha Maafi Z, Safaie N (2017) Distribution of Heterodera filipjevi, in Wheat Fields of Chaharmahal va Bakhtiari Province, Iran Based on Interpolation by Geographic Information System. Proceeding of Sixth International Cereal Nematodes Symposium. September 11-15, 2017. Agadir, Morocco. P. 25.

 

 

 

 

 

مسئولیت راهنمایی پایان نامه انشجویان کارشناسی ارشد: 31 نفر

 

مسئولیت راهنمایی رساله انشجویان دکتری:  11 نفر

 

مسئولیت مشاوره پایان نامه یا رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری: 11 نفر (شش نفر ارشد و پنج نفر دکتری)

 

 

 

طرحهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام

 

بیماری سیاهک پنهان گندم در ایران (1367).

 

بررسی شکل شناسی و طبقه بندی گونه های جنس Pratylenchusدر گیاهان زراعی و باغی شمال ایران.

 

شناسایی نماتدهای مهم انگل گیاهی منطقه جیرفت و کهنوج.

 

شناسایی نماتدهای مهم انگل گیاهی استان کرمان.

 

مطالعه تاکسونومیک بالاخانواده Criconematidea در ایران.

 

نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines)در ایران

 

شناسایی نماتدهای مهم انگل گیاهی در بعضی مناطق کشور افغانستان

 

تعیین اولویتهای تحقیقاتی و معرفی طرحهای کلان ملی بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

مطالعه تاکسونومیک دو خانواده مهم راسته Dorylaimida (Nordiidae و Longidoridae) در ایران.

 

مطالعه تاکسونومیک بالاخانواده Aphelenchoidea در شمال ایران.

 

 

 

کتاب (ترجمه یا تالیف) با ذکر نام کتاب، ناشر، سال انتشار

 

 محمدی ا. و پورجم، ا. (1373). اصول پرورش قارچهای خوراکی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا.، علیزاده، ع و پورجم، ا. (1374). بیماریهای غلات دانه ریز (ترجمه). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا. و پورجم، ا. (1380). اصول پرورش قارچهای خوراکی (چاپ دوم با بازنگری کامل). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا. و پورجم، ا. (1382). اصول پرورش قارچهای خوراکی (چاپ سوم با بازنگری). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا. و پورجم، ا. (1383). اصول پرورش قارچهای خوراکی (چاپ چهارم با بازنگری). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا. و پورجم، ا. (1384). اصول پرورش قارچهای خوراکی (چاپ پنجم). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا.، علیزاده، ع و پورجم، ا. (1387). بیماریهای غلات دانه ریز (ترجمه). چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

محمدی ا.، ملکوتی، م. ج.، پورجم، ا. و پاک دامن، ب. س. (1388). کمبودها و مسمومیت مواد غذایی در گیاهان زراعی و باغی (ترجمه). انتشارات آوای نور.

 

محمدی ا. و پورجم، ا. (1389). اصول پرورش قارچهای خوراکی (چاپ ششم). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

 

 

 

مسئولیتهای اجرایی

 

الف: درون دانشگاه

 

 ریاست دانشکده کشاورزی. 1385 - 1392

 

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه تربیت مدرس. 1380- 1393

 

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله انگلیسی زبان  JAST . 1386 – 1395

 

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله انگلیسی زبان JCP . 1390 – 1395

 

عضو کمیته انظباطی تجدید نظر دانشجویان دانشگاه. 1387 - 1392

 

عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه. 1387- 1394

 

عضو و نماینده رئیس دانشگاه در کارگروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه. 1387- 1395

 

عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس. 1389- 1393

 

مسئول کارگروههای تعیین صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه. 1387- 1393.

 

عضو شورای دانشگاه. 1388- 1393.

 

دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه. 1389- 1390

 

دبیر کمیته گزینش استاد دانشگاه. 1384- 1387

 

دبیر شورای بورس دانشگاه. 1386-1387

 

مدیر گروه بیماری شناسی گیاهی. 1380 - 1383

 

عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی. 1380- 1385

 

مسئول ستاد رفاهی دانشکده کشاورزی. 1380- 1384

 

 

 

ب: خارج از دانشگاه

 

عضو اندیشکده آب، کشاورزی و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. 1393 تا کنون.

 

عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه و کشاورزی هیات ممیزه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. 1396 تا کنون.

 

عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست هیات ممیزه دانشگاه آزد اسلامی ایران. 1397 تا کنون.

 

رئیس کمیته گیاهپزشکی گروه برنامه ریزی آمورشی و گسترش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی ایران. 1397 تا کنون.

 

عضو هیات امنای دانشگاه کردستان (با حکم وزیر). 1389- 1395.

 

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم, تحقیقات و فناوری کشور. 1388- 1391.

 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم, تحقیقات و فناوری کشور. 1391- 1393.

 

عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1387- 1393.

 

مسئول کمیته تخصصی گروه کشاورزی اداره کل بورس و اعزام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1387- 1391.

 

عضو هیات ممیزه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. 1393 – 1396.

 

عضو و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در هیات ممیزه منصوب در سازمان ترویج، تحقیقات و آموزش کشاورزی. 1388- 1393.

 

عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی هیات ممیزه دانشگاه پیام نور.  1385- 1397.

 

عضو و رئیس کمیسیون تخصصی هیات ممیزه سازمان ترویج، تحقیقات و آموزش کشاورزی. 1387-1389 و 1391-1393.

 

عضو کمیته داوران کتاب سال جمهوری اسلامی ایران. 1381- 1393.

 

دبیر شبکه ملی پژوهش و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور. 1389- 1395

 

عضو هیات عالی انتظامی سازمان نظام مهندسی در مرکز (با حکم وزیر).  1389- 1395

 

عضو کمیته کشاورزی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور. 1390- 1396.

 

عضو شورای مرکزی انجمن صنفی اساتید دانشگاههای کشور. 1390- 1392.

 

عضو هیات مدیره انجمن نماتد شناسی ایران. 1392- 1395.

 

عضو هیات مدیره انجمن بیماری شناسان گیاهی ایران. 1379- 1381.

 

عضو هیات مؤسس انجمن نماتد شناسی ایران. 1387.