اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد خیری

نماتدشناسی استاد بازنشسته گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

kheiri.ahmadgmail.com
00989121341754


بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

احمد خیری

تاریخ تولد

1314

محل تولد

تهران

کد ملی

0037756001

شغل

هیئت علمی-بازنشسته

محل اشتغال

دانشگاه تهران

رتبه علمی

استاد

پست الکترونیکی

kheiri.ahmad@gmail.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09121341754

  سوابق تحصیلی

الف ـ کارشناسی علوم کشاورزی از دانشگاه گوتینگن (GÖttingen) آلمان

تاریخ اخذ 1964

ب – کارشناسی ارشد از دانشگاه گنت (Gent) بلژیک تاریخ اخذ 1968

ج ـ دکتری از دانشگاه گنت بلژیک تاریخ اخذ 1971 ، روی بررسی مرفولوژی سیستماتیک نماتدهای پارازیت گیاهی از راسته Tylenehida  ایران

A.taxonomical and morphological study of tylenchida (Nematoda) from Iran.

 

 سوابق آموزشی

الف ـ تدریس دروس ذیل در مقاطع مختلف تحصیلی

نماتدشناسی برای دانشجویان دوره کارشناسی

اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی برای مقطع کارشناسی ارشد

نماتدشناسی تکمیلی 1 برای مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت نماتدها برای مقطع دکتری

نماتدشناسی تکمیلی 2 برای مقطع دکتری

ب – تدریس درس اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی برای مقطع کارشناسی ارشد در اکثر گروه های گیاهپزشکی دانشگاههای مختلف کشور بعلت نبود استاد و اجباری بودن این درس تا زمان جذب استاد متخصص

ج ـ تدریس بخشی از دروس ذیل که ارتباط با نماتدها داشتند در مقطع کارشناسی

- بیماریهای گیاهی

- بیماریهای مهم گیاهان زراعی

 

 پروژه ها ، پایان نامه ها و رساله ها

الف ـ تعداد چهار پروژه تحقیقاتی عملی با ارائه گزارش در مقطع کارشناسی

ب  ـ تعداد 24 پایان نامه کارشناسی ارشد با تمام رسیده و دفاع گردیده اند.

ج  ـ تعداد 7 مورد رساله دکتری همه به پایان رسیده و دفاع شده اند.

 

 سوابق پژوهشی

مجری طرحهای بسیاری بوده که گزارش نهائی آنها در بولتن های گزارش نهائی طرح بیماریهای گیاهی " آمده اند ولی شش مورد از آنها به پیوست ارائه گردیده است .

 

 همکاری های علمی

الف ـ با بخش نماتدشناسی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی بمدت پنج سال بعنوان همکار مجری طرحهای تحقیقاتی  ـ با دفتر مرکزی طرحهای افزایش تولید استان فارس ( شیراز ) بمدت چهار روز

 

 عضویت در مجلات علمی

الف ـ عضو هیات تحریریه مجله بیماریهای گیاهی بمدت دو سال

ب   ـ عضو هیات مدیره مجله بیماریهای گیاهی بمدت دو سال

ج   ـ عضو کمیته انتشارات مجله آفات و بیماریهای گیاهی از سال 1382 تا کنون

 

 کتاب/فصل کتاب

تنها معافی، ز. و خیری، ا. 1397. نماتدهای سیستی زیرخانواده Heteroderinae و مدیریت آنها در ایران. مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 

 مقالات کامل

Ashrafi, M., Niknam, G., Jabbari, H., Coomans, A. and Kheiri, A. 2011. Description of Sclerolabia mojtahedii sp. n. from Iran and redefinition of the genus Sclerolabia Carbonell & Coomans, 1986 (Dorylaimida: Thornenematidae). Journal of Nematode Morphology and Systematics 14: 183-188.

Coomans, A. and Kheiri, A. 1986. Observations on Lindseyus costatus Feris & Ferris 1973 with a discussion on its relationships (Nematoda: Belondiridae). Revue de Nematologei 9: 357-367.

Ebrahimi, N., Kheiri, A. and Pakniat, M. 2004. Occurrence of plant parasitic nematodes (Tylenchina) in sugar beet fields in Fars Province, Iran. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 69/3: 397-401.

Fadaei-Tehrani, A. A., Coomans, A. and Kheiri A. 2003. Three species of the Xiphinema americanum lineage (Nematoda: Longidoridae) from Iran. Nematology 5: 453-461.

Geraert, E. and Kheiri, A. 1970. The female conads and the oesophageal structure in the genus Pseudhalenchus (Nematoda: Tylenchida). Nematologica 16: 197-202.

Hajieghrari, B., Mohammadi, M., Kheiri, A. and Tanha Maafi, Z. 2004. Comparison of total soluble protein profile of Pratylenchus loosi (the lesion nematode) populations from various tea-growing regions in Gilan province. Abstracts of society of nematologists 43rd annual meeting Estis Park, Colorado. Journal of Nematology 36: 303-355.

Karegar, A., Geraert, E. and Kheiri, A. 1995. Tylenchs associated with grapewine in the Province of Hamadan, Iran. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, University Gent, 47th. Pp: 1063-1086.

Kashi, L., Karegar, A. & Kheiri, A. 2009. Paratylenchus parapariaticus sp. N. (tylenchidaitylonchidae) found in the rhizosphere of walnut trees in Hamedan province, Iran.

Kheiri, A. 1995. Plant Parasitic nematode fauna of sugar cane in Iran. Nematopogica, 3.

Kheiri, A. 1970a. Two new species of the family Tylenchidae (Nematoda) from Iran, with a key to Psilenchus de Man, 1921. Nematologica 16: 359-368.

Kheiri, A. 1970b. Two new species of Nothotylenchus Thorne, 1941 from Iran and a redescription of N. affinis Thorne, 1941 (Nematoda, Neotylenchidae) with a key to the species of the genus. Nematologica 16: 591-600.

Kheiri, A. 1972a. Plant parasitic nematodes (Tylenchida) from Iran. Biologisch Jaurboek Dodonaea, 40: 224-239.

Kheiri, A. 1972b. Tylenchus (Irantylenchus) clavidorus n.sp. and Merlinius camelliae n.sp.(Tylenchida: Nematoda) from Iran. Nematologica 18: 339-346.

Kheiri, A. and Barooti, S. 1985. Occurrence of Rotylenchulus parvus in Iran with a note on differences between immature females of this genus and Helicotylenchus. . Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent 50/3a, 861-865.

Kheiri, A., Barooti, S. Karimipour, H. 2002. Tylenchida associated with field crops in Tehran and central provinces of Iran. 67 (3).

Kheiri, A., Borhani, A., Okhovat,M. & Pourjam, E. 2002. Interaction between root Lesion Nematode (Pratylenchus vulnus) and two species of Fusarium on growth and development of map seedlings in Behshar area of Mazandaran Province of Iran. Med.Fae. Landbouww. Univ. Gent, 67 (3).

Nematology, 11.

Pourjam, E., Jamali, S., Kheiri, A., Damadzadeh, M. and Bert, W. 2001. Aphelenchoides species associated with cereals in Isfahan (Iran). Proceeding of Fourth International Nematology Symposium in Russia. Moscow, Russia, pp. 134-135.

Pourjam, E., Kheiri, A. and Geraert, E. 1997. The genus Pratylenchus Filipjev, 1936 (Tylenchida: Pratylenchidae) from north of Iran. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, University Gent, 62: 741-760.

Saeedizadeh, A., Kheiri, A. Okhovat, M. & Hosseininejad, A. 2003. Study on interaction between root knot nematode M. Javanica and wilt fungus Verticilium dahliae on olive seedlings in green house. Comm. Appl. Bio sci. Gent University, 68.

Shokoohi, A., Kheiri, A., Etebarian, H. R. & Roostaei, A. 2004. Interaction between root knot nematode Meloidegyne javanica and Fusarium with disease, F. Oxysporum, F. Sp. Melonis in different varieties of melon. Comm. Appl. Biol. Sci. Gent University, 69 (3).

Tanha Maafi Z., Sturhan D., Kheiri, A. And Geraert, E. 2007. Species of the Heterodera avenae group (Nematoda: Heteroderidae) from Iran. Russian Journal of Nematology. 15 (49-58).

Tanha Maafi, Z., Sturhan, D., Kheiri, A., Geraert, E., Subbotin, A. and Moens, M. 2004b. Mophology of some cyst-forming nematodes from Iran. Russian Journal of Nematology 12: 59-78.

 

احمدی، ع.، شریفی تهرانی، ع.، خیری، ا. و حجارود، ق. (1377). جداسازی قارچهای Paecilomyces و F. solani از H. schachtii و کارائی در کنترل بیولوژیکی تخم های نماتد در شرایط آزمایشگاه. مجله بیماری‏های گیاهی، 24

احمدی، ع.، شریفی تهرانی، ع.، خیری، ا. و حجارود، ق. (1379). Paecilomyces spp.  و F. solani در کنترل چغندرقند در شرایط اطاقک رشد. مجله بیماری‏های گیاهی، 36.

بنی هاشمی، ض. و خیری، ا. (1374). وجود نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در درختان پسته منطقه دامغان. مجله بیماری‏های گیاهی، 31.

پدرام فر، ح. پورجم،. ا. و خیری، ا. (1380). نماتدهای انگل گیاهی مزارع برنج در استان گیلان. مجله بیماری‏های گیاهی، 47.

پوررجم، ا.، خیری، ا. ـ گرارت، ا و علیزاده، ع. (1378). وجود تغییرات در دو گونه نماتد Ptalylenchus neglectus, P.thornei جمع آوری شده در ایران. مجله بیماری‏های گیاهی، 35

تنهامعافی، ز.، گرارت، ا.، خیری، ا. و اشتورهان، د. (1378). پیدایش نماتد سویا Heterodera glycinesدر ایران. مجله بیماری‏های گیاهی، 35.

حسن زاده، ز. ، کارگر بیده، ا. و خیری، ا. (1384). گونه هائی از نماتدهای راسته Tylenchida جمع آوری شده از مزارع یونجه همدان. مجله بیماری‏های گیاهی.

خیری، ا. و باروتی، ش. (1362). شناسائی گونه هائی از نماتدهای خانواده criconematidae  از ایران. مجله بیماری‏های گیاهی. 19 (1-4).

خیری، ا. و باروتی، ش. (1363). Dorylaimoidea و گونه هائی از این بالاخانواده. مجله بیماری‏های گیاهی. 20 (1-4).

خیری، ا. و باروتی، ش. (1367). نماتدهای شکاری ایران از راسته Mononchida. مجله آفات و بیماری‏های گیاهی. 57.

خیری،. ا.، برهانی، ع.، اخوت، م. و اشتیاقی، ح. (1381). بررسی اثر متقابل نماتد زخم ریشه، Pratylenchus vulnus و دو گونه از فوزاریوم روی ... مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

شاکری، م. و خیری، ا. (1374). نماتدسیستی غلات Helerodera avenae. نشریه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، 74-359.

قنبر نیا، ک.، خیری، ا و پورجم، ا. (1379). جداسازی و شناسائی چند نماتدانگل گیاهی از راسته Tylenchida در مزارعه پنبه دشت گرگان و گنبد مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 4.

معافی، ز. و خیری، ا. (1370). نماتد مرکبات (T. semipenetrans) در استان هرمزگان. مجله بیماری‏های گیاهی. 27

مهدیخانی، ع. و خیری، ا. (1374). معرفی چند نماتد انگل گیاهی از راسته Tylenchida در مزارع چغندرقند مشهد. مجله بیماری‏های گیاهی، 31.

مهدیخانی، ع. و خیری، ا.، اخوت، م. (1375). بررسی مرفولوژیکی و مرفومتریکی سه گونه پارازیت داخلی چغندرقند منطقه مشهد. مجله بیماری‏های گیاهی.

نوراله صاحبانی، ن.، زاده، ج. ، شریفی، ع و خیری، ا. (1387). مطالعه تغییرات کمی و کیفی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسید از در تعامل .... مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

نوری، س. و خیری، ا. (1385). معرفی چند نماتد انگل گیاهی ( راسته (Tylenchida از باغات میوه منطقه زنجان و همدان. مجله بیماری‏های گیاهی، 42.

نیکنام، غ. و خیری، ا. (1376). شناسائی نماتدهای انگل گیاهی (Tylenchida) مزارع شرکت کشت و صنعت مغان. دانش کشاورزی، 7.

تنهامعافی، ز. و خیری، ا. 1370. نماتد مرکبات در استان هرمزگان. بیماریهای گیاهی 27: 13-22.

تنهامعافی، ز. و خیری، ا. 1372. معرفی پنج گونه از نماتدهای پارازیت گیاهی موز در استان هرمزگان. بیماریهای گیاهی 29: 43-51.

شکوهی، ا.، اعتباریان، ح. ر.، خیری، ا. و روستایی، ع. (1384). بررسی تغییرات کمی ترکیبات فنلی در ارقام خربزه گرمسار و سوسکی در خلال رشد قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f. sp. melonis و نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne javanica. مجله علوم کشاورزی ایران 36: 931-937.

 

تاریخ و امضا:

دکتر احمد خیری

99/01/09