اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر صدیقه فاطمی

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی دانشیار بخش نماتدشناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

sfatemyyahoo.com
00989126307040
0000000203437289


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

صدیقه فاطمی

تاریخ تولد

1332

محل تولد

اهواز

کد ملی

1753385407

شغل

هیات علمی

محل اشتغال

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

رتبه علمی

دانشیار

پست الکترونیکی

sfatemy@yahoo.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09126307040

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

-

-

-

کارشناسی

زراعت و اصلاحی نباتات

جندی شاپور، اهواز

1354

کارشناسی ارشد

Technology of Crop Protection

Reading University, England

1980

دکتری

Plant nematology

Reading University, England

1985


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

Splash dispersal of fungus spores

پایان نامه دکتری

 

Water use efficiency, ca content & growth of potato cultivars in relation to tolerance of potato cyst nematodes(Globodera)

 

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Fatemy

2018, Archives of Phytopathology and Crop Protection, 51, 9-10: 560-574

Nematicidal effect of Lepidium sativum on activity and reproduction of potato cyst nematode Globodera rostochiensis in soil

1

Ebadi, Fatemy, Riahi

2018, Egyptian J. Biological Pest Control, 28, 45: 2-6

Biocontrol potential of Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia isolates against Meloidogyne javanica on pistachio

2

Fatemy, Eshaghi, Pedram, Barooti, Majd Taheri

2017, Int. J. of Nematology, 1 & 2: 38-48

A molecular phylogenetic study of two species of the genus Heterodera (Nematoda,Heteroderidae) from Iran

3

Fatemy, Aghazadeh

2016, J. Plant Diseases and Protection, 123, 5: 225-233

Adverse effects of brassica green manures on encysted eggs, infective second-stage juveniles and the reproduction of Globodera rostochiensis

4

Moslemi, Fatemy, Bernard

2016, Spanish J. Agricultural Research, 14, 2: 1-7

Effects of salicylic acid as seed priming and soil drench on controlling Meloidogyne javanica on tomato

5

Fatemy

2019, Biological Control of Pests & Plant Diseases. 8, 1: 59-69

Suppression of Meloidogyne javanica on cucumber by Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia and Purpureocillium lilacinum compared to biofumigation, soil amendment and solarisation

6

Fatemy, Ahmarimoghadam

2019, J. Crop Protection, 8,2: 191-200.

Assessing the role of some agricultural crops and weeds on decline of Globodera rostochiensis and their possible use as trap crops

7

Fatemy., Moosavi

2019, J. Crop Protection, 8, 1: 69-80

Nematotoxic potential of daikon, chinaberry and purslane herbal green manures against Globodera rostochiensis in vitro and microplant

8

Fatemy, Ghasemi

2018, Pakistan J. Nematology, 36, 18: 151-161.

Life stages of an Iranian population of Globodera rostochiensis in commercial potato cultivars and their effects on yields.

9

Fatemy, Moslemi, , Bernard

2012, Acta Physiologiae Plantarum, 34:2311–2317

Seed treatment and soil drench with dl-β-amino butyric acid for the suppression of Meloidogyne javanica on tomato

10

Moosavi, Zare, Zamanizadeh, Fatemy

2011, Int. J. Pest Management, 57, 4: 291-297

 

Evaluation of the pathogenicity of Verticillium epiphytum isolates on Meloidogyne javanica

11

Moosavi, Zare, Zamanizadeh, Fatemy

2010, Int. J. of Pest Management, 57, 4: 291-297

 

Pathogenicity of Pochonia species on eggs of Meloidogyne javanica

12

Ayatollahy, E., Fatemy

2010,Applied Entomology & Phytopathology, 77, 2: 15-26.

In vitro assessment of pathogenicity and culture filtrates of fungi against Heterodera schachtii

13

Ebadi, Fatemy, Riahi

2009, Biocontrol Science and Technology, 19, 7: 689-700.

 

Evaluation of the efficacy of Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia as a biological control agent of Meloidogyn Javanica on pistachio

14

Ayatollahy, Fatemy, Etebarian

2008, Biocontrol Science and Technology, 18, 2: 157-167.

Potential for biocontrol of Heterodera schachtii by Pochonia chlamydosporia var chlamydosporia on sugar beet

15

Fatemy, Parvizi, Greco

Russian J. Nematology, 15, 1: 9-14.

Response of sugar beet to population densities of Heterodera schachtii in microplots in Iran

16

Fatemy, Abootorabi, Ebrahimi, Aghabeigi

Plant Disease, 90: 1555

First report of Pratylenchus neglectus and P. thornei infecting canola cultivars in Iran

17

Fatemy, Saidi-Naeini, Alizadeh

2005, Nematologia mediterranea,35: 185-190.

In vitro screening of fungi for parasitism against sugar beet cyst nematode Heterodera schachtii

18

Fatemy, Abootorabi

2002, Nematologia Mediterranea,30:163-166

Hatching activity, invasion rate and reproduction of Heterodera schachtii on oil seed rape cultivars

19

Fatemy

2000, Nemtologia Mediteranea 28: 201-205

Biocontrol of Heterodera schachtii by Paecilomycec fumosoroseus on sugar beet

20

Fatemy, Ahmadin Yazdi, Ahmadi, Parvizy, Pakniat, Barooti, Askari, Ershad

1999. Pakistan J. Nematology.7,1: 61-66.

 

Fungal parasites of Heterodera schachtii in Iran

21

Fatemy, Evans

1986. Revue de Nematology. 9,2: 171-179

Growth, water uptake & Ca content of potato cultivars in relation to tolerance of cyst nematodes

22

Fatemy, Evans

1986. Revue de Nematology. 9,2: 181-184

 

Effects of Globodera rostochiensis & water stress on shoot & root growth & nutrient uptake of potatoes

23

Fatemy, Trinder, Wingfield, Evans

1985. Revue de Nematology. 8,3: 249-255.

 

Effect of Globodera rostochiensis,water stress & exogenous abscisic acid on stomatal function & water use of Cara & Pentland Dell potato plants.

24

Fatemy, Fitt

Plant Pathology, 32: 401-404.

 

Dispersal of Pseudocercosporella herpotrichoides & Pyrenopeziza brassicae spores in splash droplets

25

 

 

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری Purpureocillium lilacinum و Pochonia chlamydosporia var.chlamydosporia روی ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی آﻟﯽ

1397، مجله مهار زیستی در گیاهپزشکی

سادات شیرازی، فاطمی، نعیمی

2

نماتد سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis ، وضعیت آلودگی و روش های مدیریت آن

1395. موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، 19 ص

تنها معافی، فاطمی، همکاران

3

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ روی ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ Globodera rostochiensi

1393، گیاهپزشکی، 37، 4، 11-21

زرقانی، فاطمی، مهدیان

4

اولین گزارشﺍﺯ گونه. Humicola grisea از ﺍﻳﺮﺍﻥ

1387، رستنیها، 9،1،133-134

ﺯﺍﺭﻉ، ﻓـﺎﻃﻤﻲ ﻭ موسوی  

5

اولین گزارش از Verticillium epiphytum از ایران و نکاتی راجع به قارچ Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia در ایران

1383، رستنیها، 111-112

زارع، فاطمی

6

اﺛﺮ ﭼﻨﺪ گیاه داروﻳﻲ روی ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺳیست سیب زمینی Globodera rostochiensis  در مقایسه با متام سدیم

1391، فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی، 1، 3، 167-176

آقازاده، فاطمی، ترابی

7

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻴﺮﻣﻴﺰﺑﺎن بر ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ در شرایط آزمایشگاه و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ Globodera) rostochiensis)

1391، فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی، 1، 3، 177-184

احمری مقدم، فاطمی، ترابی

8

بررسی روند تکامل Heterodera schachtii در ریشه چهار رقم کلزا

1381، پژوهش و سازندگی، 56 و 57، 54-61

ابوترابی، فاطمی

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Pourmehdi Zanbouri, Fatemy

2014,5th Int. Symp. of Biofumigation, Harper Adams Univ., Uk

Two methods of evaluating bionematicide effects of Mentha pulegium and Lepidium sativum on hatching of Globodera rostochiensis

1

Ghasemi, Fatemy

2014,5th Int. Symp. of Biofumigation, Harper Adams Univ., Uk

In vitro examination of mustard and tarragon extracts on activity of Globodera rostochiensis

2

Aghazadeh Naeeni, Fatemy, Torabi

2012, 31th Int. Symp. European Soc.of Nematologists, Turkey

Effects of organic soil amendments on population of Globodera rostochiensis in greenhouse condition

3

Ahmari Moghadam, Fatemy, Torabi

2012, 31th Int. Symp. European Soc.of Nematologists, Turkey

Effects of some agronomic crops on decline rate of Globodera rostochiensis

4

Ayatollahy, Fatemy, Etebarian

2006,8th Int. Mycological Cong, Australia

Compatibility assay of some antagonistic fungi of Heterodera schachtii in vitro

5

Ebadi, Fatemy, & Riahi

 

2010, 5th Int. Con. Nematology, Australia

Antagonistic activity of an isolate of Pochonia chlamydosporia var.chlamydosporia on root knot nematode in vitro.

6

Jamalirad , Fatemy. and Rezaee

 

2010, 30th Int. Symp. European Soc. of Nematologists, Austria

Effect of canola amendment and salicylic acid treatment on root –knot nematode control

7

Broomand, Fatemy,  Rezaee.

2010, 30th Int. Symp. European Soc. of Nematologists, Austria

Assessing effect of brassica extracts on controlling Meloidogyne spp. in vitro condition

8

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

مهار زیستی Globodera rostochiensis توسط بذر و سوسپانسیون قارچ Pochonia روی گوجه فرنگی

1398،اولین همایش نماتدشناسی ایران، تهران

سادات شیرازی،فاطمی، نعیمی

2

تنوع و پراکندگی دو جنس آمفیپودا در منطقه ساحلی استان گیلان

1396، 3مین کنفرانس ملی علوم جانوری، دانشگاه شهر کرد

شعبانی، فاطمی، باروتی

3

شناساسی و جداسازی گونه های زیفینما از درختان بادام و انگور در ضیا آباد استان قزوین

1396، 3مین کنفرانس ملی علوم جانوری، دانشگاه شهر کرد

شعبانی، فاطمی، باروتی

4

کنترل بیولوژیک نماتد Globodera rostochiensis توسط Paecilomyces lilacinus

1395، 3مین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد

دهقان نصر آباد و فاطمی

5

بررسی خاصیت نماتدکشی عصاره آویشن روی نماتد سیست سیب زمینی

1395، همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی، دانشگاه تهران

مصطفوی، فاطمی، برنارد

6

بررسی مواد القا کننده مقاومت روی گوجه فرنگی آلوده به نماتد ریشه گرهی بصورت پوشش بذر

1387؛ دهمین کنگره ژ‍نتیک ایران، انجمن ژنتیک ایران

فاطمی، مسلمی، برنارد، شاکر بازار نو،

7

مطالعه اثر عصاره گیاه نعنا روی کنترل نماتد rostochensis  Globodera

1392، همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، دانشگاه ملایر

قاسمی، فاطمی

 

8

بررسی اثر کشندگی عصاره گیاه شنبلیله روی فعالیت نماتد سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis

1392، همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، دانشگاه ملایر

پورمهدی، فاطمی

 

 

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

نماتدهای سیب زمینی

1398، انتشارات دی نگار

فاطمی

2

نماتدهای مهم چغندر قند، یک فصل، دستنامه گیاهپزشکی کشور

1395، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

فاطمی

3

Integrated management of pistachio nematodes

2009, In: Integrated Management of Fruit Crops and Forest Nematodes (A. Ciancio & K. G. Mukerji, eds.). Springer

Fatemy

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

1

تولید فرمولاسیون میکروکپسوله قارچ پوکونیا وبررسی کارایی آن علیه نماتد سیست سیب زمینی..

تهران

مجری مسول فاطمی، مجری نگهبان

موسسه گیاهپزشکی

در حال انجام

2

تعیین تغییرات جمعیت و پراکنش نماتودهای انگل مهم در مزارع چغندرقند کشت حوزه کارخانه قند شرکت کشت و صنعت جوین

خراسان، تهران

مجری مسول: آزاد، مجری: فاطمی

موسسه گیاهپزشکی

در حال انجام

3

مقایسه تکثیر و ماندگاری پوکونیا عامل کنترل بیولوژیک نماتدها روی چند فرمولاسیون جامد

تهران

فاطمی، مجد طاهری

موسسه گیاهپزشکی

در حال انجام

4

بررسی بیواکولوژی نماتد سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis   روی چند رقم تجاری سیب زمینی

تهران، همدان

فاطمی، گیتی

موسسه گیاهپزشکی

خاتمه یافته

5

مدیریت نماتد طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis .

ملی

فاطمی

وزارت کشاورزی

خاتمه یافته

6

بررسی بیواکولوژی نماتد سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis   روی چند رقم تجاری سیب زمینی

تهران، همدان

فاطمی، گیتی

موسسه گیاهپزشکی

خاتمه یافته

7

پروژه بررسی تاثیر گردش زراعی در کنترل نماتد سیست طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis

همدان، تهران

گیتی، فاطمی

وزارت کشاورزی

خاتمه یافته

8

نمونه برداری، شناسائی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشور

ملی

تنها معافی، فاطمی، سایر مجریان

وزارت کشاورزی

خاتمه یافته

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  تاریخ و امضا: