اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سالار جمالی

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

jamaliguilan.ac.ir
00989113487437
0000-0003-4864-7893


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

سالار  جمالی

تاریخ تولد

1353/11/20

محل تولد

فلاورجان

کد ملی

1111157901

شغل

هیات علمی

محل اشتغال

دانشگاه گیلان

رتبه علمی

دانشیار

پست الکترونیکی

jamali@guilan.ac.ir

شماره تلفن/تلفن همراه

09113487437

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

-

-

-

کارشناسی

گیاهپزشکی

صنعتی اصفهان

1376

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی گیاهی

تربیت مدرس

1379

دکتری

نماتدشناسی

تربیت مدرس

1385


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسایی فون نماتدهای راسته Tylenchida درغلات مهم (گندم، جو، ذرت و برنج) استان اصفهان

Identification of Nematodes Founa (Tylenchida) of Important Cereales (Wheat, Barley,Corn and Rice) in Isfahan Province

پایان نامه دکتری

مطالعه خصوصیات عامل بیماری نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi) در ایران و ارزیابی خسارت ناشی از آن با استفاده از مدلهای اپیدمیولوژیک

Characteristics of Rice White Tip Disease (Aphelenchoides besseyi) in Iran and its Loss Assessment on the Host using Epidemiological Models

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

S. N. Mirghasemi, E. Fanelli, A. Troccoli, S. Jamali, M. M. Sohani and F. De Luca.

2019,   European journal of Plant Pathology.

Molecular variability of the root-lesion nematode, Pratylenchus loosi (Nematoda: Pratylenchidae), from tea in Iran

1

Z. Khatamidoost , R. Saberi Riseh, S. Jamali and M. Moradi.

2019, Biological Control of Pests and Plant Diseases.

Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio

2

M. Mallahi, A. Zibaee, J. J. Sendi and S. Jamali.

2019, Invertebrate Survival Journal.

Effects of Steinernema carpocapsae (Weiser) on immunity and antioxidant responses of Glyphodes pyloalis Walker

3

S. Shahabi, A. Kheiri, F. Rakhshandehroo and S. Jamali.

2017, Journal of Entomology and Zoology Studies.

Three new species of free living nematodes for nematode fauna of Iran

4

S. Shahabi, A. Kheiri, F. Rakhshandehroo and S. Jamali.

2016, Journal of Plant Protection Research.

Occurrence and distribution of nematodes in rice fields in Guilan province, Iran and the first record of Mylonchulus polonicus (Stefanski, 1915) Cobb, 1917 (Nematoda: Mononchina)

5

L. Esfahani, S. Jamali, A. Saeedizadeh, and H. Pedramfar.

2016, Hellenic Plant Protection Journal.

Effectiveness of salicylic acid, Pseudomonas fluorescens CHA0 and Trichoderma viride to control Meloidogyne incognita race 2 on different tomato cultivars

6

Asadi, Z, Jamali, S, Sabouri, S. and Habibi, F.

2015, Nematropica.

Effects of white tip nematode on physical properties of rice grains

7

Rashidifard, M, Shokoohi, E, Hoseinipour, A. and Jamali, S.

2015, Biologia.

Distribution, morphology, seasonal dynamics, and molecular characterization of Tylenchulus semipenetrans from citrus orchards in southern Iran

8

Khatamidoost, Z, Jamali, S, Moradi, M. and Saberi Riseh, R.

2015, Biocontrol Science and Technology.

Effect of Iranian strains of Pseudomonas spp. on the control of root-knot nematodes on Pistachios

9

Rashidifard, M, Shokoohi, E, Hoseinipour, A. and Jamali, S.

2015, Australasian Plant Disease Notes.

Tylenchulus semipenetrans (Nematoda: Tylenchulidae) on pomegranate in Iran

10

Sheykhnejad, H. Ghadamyari, M. Ghasemi, V. Jamali, S. and Karimi, J.

2014, Journal of Asia-Pacific Entomology.

Haemocytes immunity of rose sawfly, Arge ochropus (Hym.: Argidae) against entomopathogenic nematodes, Steinernema carpocapsae and Heterorhabditis bacteriophora

11

Gharabadiyan, F., Jamali, S. Komeili, H. R.

2013, Journal of Agricultural Sciences.

Dterminating of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) damage function for tomato cultivars

12

Gharabadiyan, F., Jamali, S., Ahmadiyan Yazdi, A., Hadizadeh, M. H., Eskandari, A.

2012, Journal of Plant Protection Research.

Weed hosts of root-knot nematodes in tomato fields

 

13

Hadian, Sh., Rahnama, K., Jamali, S., Eskandari, A.

2011, Advances in Environmental Biology.

Comparing Neem extract with chemical control on Fusarium oxysporum and Meloidogyne incognita complex of tomato

14

Jamali, S. and Mousanejad, S.

2011, Journal of Agricultural Technology.

Resistance of rice cultivars to white tip disease caused by Aphelenchoides besseyi Christie

15

Jamali, S., Pourjam, E., Safai, N.

2012, Journal of Agricultural Science and Technology.

Determining the relationship between population density of white tip nematode and rice yield

16

Jamali, S., Pourjam, E., Alizadeh, A., Alinia, F.

2008, Journal of Agricultural Science and Technology.

Reproduction of white tip nematode (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942) in different monoxenic cultures.

17

Jamali, S., Pourjam, E., Alizadeh, A., Alinia, F.

2006, Journal of Agricultural Technology.

Incidence and distribution of Aphelenchoides besseyi in rice areas in Iran.

18

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی

1398، بیماریهای گیاهی.

میرقاسمی، س، ن.، جمالی، س. سوهانی، م. م. و زیبایی، آ.

2

بررسی تغییرات کمی آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در گیاهچه های ارقام خیار حساس و متحمل به نماتد مولد گره ریشه، در حضور قارچ مایکوریز

1398، آفات و بیماریهای گیاهی.

حسینی خواه، آ.، رضایی، س.، جمالی، س.، زمانی زاده، ح. ر. و رجالی، ف.

3

تاثیر قارچ مایکوریز بر فاکتورهای بیماریزایی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و تغییرات هیستوپاتولوژیکی روی ارقام متحمل و حساس خیار

1398، پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی.

حسینی خواه، آ.، رضایی، س.، جمالی، س.، زمانی زاده، ح. ر. و رجالی، ف.

4

نماتدهای انگل خانواده Hoplolaimidae همراه گیاهان زینتی در استان گیلان

1397، گیاهپزشکی

اله مرادی، م، جمالی، س، کارگر بیده، ا. و میرحسینی مقدم، س. ع.

5

القای مقاومت سیستمیک نسبت به نماتد ریشه‌گرهی گوجه فرنگی با استفاده از اسید سالیسیلیک و دو عامل بیوکنترل

1396، دانش گیاهپزشکی ایران

اصفهانی، ل.، جمالی، س.، سعیدی زاده، آ. و پدرام فر، ح.

6

مروری بر آلودگی نماتد مولد گره ریشه در باغ های پسته ی رفسنجان

1396، پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی

خاتمی دوست، ز.، جمالی، س.، فریور مهین، ح. و مرادی، م.

7

اثر نماتد (Meloidogyne incognita race 2) روی صفات ریشه و اندام های هوایی دو رقم حساس و متحمل گوجه فرنگی

1396،     مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای.

قاسم زاده، ا. و جمالی، س.، اصفهانی، م. و پدرام فر، ح.

8

معرفی برخی نماتدهای انگل گیاهی از فروراسته Tylenchomorpha  از باغ های چای ایران

1395، حفاظت گیاهان.

میرقاسمی، س، ن.، جمالی، س. سراجی، ع. و پدرام فر، ح.

9

بررسی روند تولید آنزیمهای دفاعی در دو رقم گوجه فرنگی علیه نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita race 2  در شرایط گلخانه

1395، گیاهپزشکی.

قاسم زاده، ا. و جمالی، س.، اصفهانی، م. و پدرام فر، ح.

10

ارزیابی عکس العمل ارقام رایج فلفل در ایران نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita Race 2 در شرایط گلخانه

1394، مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای.

قاسم زاده، ا. و جمالی، س.

11

اثرات آنتاگونیستی باکتری استرپتومایسس روی نماتد مولد گره ریشه کیوی

1394، نشریه حفاظت گیاهان

بشیری، س، جمالی، س. و گل محمدی، م.

12

بررسی تأثیر توأم نماتد ریشه گرهی و گل جالیز بر پارامترهای فلورسانس، محتوی کلروفیل و آب نسبی برگ گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

1394، دانش گیاهپزشکی ایران.

قاسم زاده، ا، جمالی، س. و قاسمی، م. ع.

13

تأثیر نماتد نوک سفیدی برگ برنج روی خصوصیات کیفی رقم هاشمی

1393، تحقیقات غلات.

اسعدی، س. ز، جمالی، س، حبیبی، ف. و صبوری، ص.

14

مهار زیستی نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans به وسیله قارچهای آنتاگونیست در شرایط گلخانه

1392، نشریه حفاظت گیاهان.

چاووشی ثانی، م، جمالی، س، طاهری، ح و خداپرست، س. ا.

15

توانایی اکتینومیستها در کنترل زیستی برخی قارچهای بیمارگر و نماتد مرکبات در شرایط آزمایشگاهی

1392، پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی.

نوری زاده، س، جمالی، س، گل­محمدی ، م. و پدرام­فر، ح.

16

کنترل بیولوژیک نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) با استفاده از قارچهای آنتاگونیست

1392، گیاهپزشکی.

چاووشی ثانی، م، جمالی، س، طاهری، ح.  و خداپرست، س. ا.

17

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران

1390، حفاظت گیاهان.

دیوسالار، ن، جمالی، س، پدرام فر، ح. و طاهری، ح.

18

گروههای سازگاری رویشی در جمعیت ها قارچ Cryphonecteria parasitica عامل سوختگی شاه بلوط در استان گیلان

1389، بیماریهای گیاهی.

مهدی نژاد، ش، خداپرست، س. ا. جمالی، س. و جعفر فارسی، م.

19

ارزیابی کمی خسارت بیماری نوک سفیدی برگ برنج ناشی از نماتد Aphelenchoides besseyi  در شرایط گلخانه و میکروپلات

1388، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

جمالی، س، پورجم، ا، صفایی، ن. و علیزاده، ع.

20

وضعیت باروری و پراکنش آلل های تیپ آمیزشی در جمعیت قارچ عامل سوختگی درختان شاه بلوط در استان گیلان

1388، دانش گیاهپزشکی.

مهدی نژاد، ش، خداپرست، س. ا. و جمالی، س.

21

مقایسه روشهای مایه زنی Aphelenchoides besseyi، عامل بیماری نوک سفیدی برگ برنج در بیماریزایی

1385، بیماریهای گیاهی.

جمالی، س، پورجم، ا، علیزاده، ع. و علی نیا، ف.

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Jamali, S., Neginfar, M. and Pedramfar, H.

2014, 66th International Symposium on Crop Protection, Gent Belgium

Infestations of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in Peanut fields

1

Rashidifard, M, Shokoohi, E, Hoseinipour, A. and Jamali, S.

2014, 6th Congress of Nematology, Cape Town, South Africa

Study of nematodes in the rhizosphere of citrus orchards in southeast of Iran

2

Rashidifard, M, Shokoohi, E, Hoseinipour, A. and Jamali, S.

2013, 10th International Nematology Symposium, Russia

Evaluation of some plant extracts on mortality of larvae (J2) of citrus Nematode

3

Jamali, S. and Gharabadiyan, F.

2012, National congress of medicinal plants, Kish

Effects of some medicinal plant extract agaist root knot nematode on tomato

4

Jamali, S. and Gharabadiyan, F.

2012, 31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Turkey

Roles of soil amendment in control of plant parasitic nematodes

5

Shokoohi, E., Mehrabani Nasab, A. and Jamali, S.

2012, 31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Turkey

Correlation analysis of morphometric data in the species of the genus Psilenchus de Man, 1921

6

Bagheri, M. Seraji, A. Jamali, S. Eskandari, A.

2011, 9th International Nematology Symposium, Russia

Effects of soil amendments on damage and population level of tea root lesion nematode (Pratylenchus loosi) in Iran

7

Seraji, A. Pourjam, E. Jamali, S. Safaie, N. Tanhamaafi, Z.

2011, 9th International Nematology Symposium, Russia

Measuring and Modeling crop loss of Pratylenchus loosi at tea plantations of Iran

8

Jamali, S. and Seraji, A.

30th International Symposium of European  Society  of  Nematologists, Austria

Damage potential of white tip nematode, Aphelenchoides besseyi in Iran

9

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

یررسی تغییرات مواد دفاعی در برهمکنش با استرینهای بومی سودوموناس در گیاه پسته آلوده به نماتد Meloidogyne incognita

1398، اولین همایش نماتد شناسی ایران

خاتمی دوست، ز.، جمالی، س.، صابری ریسه، ر. و مرادی، م.

2

بررسی تاثیر نماتدکشی اسانس سه گیاه دارویی روی نماتد مرکبات  (Tylenchulus semipenetrans)

1397، بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران

اسعدی، س. ز. و جمالی، س.

3

وضعیت آلودگی نسبت به نماتد ریشه گرهی در مزارع فلفل استان گیلان

1397، بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران

سرپلی زاده،  ف. جمالی، س.، موسی نژاد، ص. سراجی، ع. 

4

پایش آلودگی گوجه فرنگی گلخانه ای نسبت به نماتد ریشه گرهی در استان گیلان

1396، دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی

اناری، ه.، جمالی، س.، ابراهیمی، ر. و پدرام فر، ح.

5

ارزیابی خسارت ناشی از بیماری بلاست در رقم برنج هاشمی بر اساس سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری

1396، دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی

احمدی، ع.، موسی نژاد، ص.، خداپرست، ا. و جمالی، س.

6

جستجوی منابع مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتیومی در ارقام مختلف گوجه فرنگی بر اساس سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری

1396، خستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی

روحی ها، ع.، الهی نیا، س. ع.، موسی نژاد، ص. و جمالی، س.  

7

تاثیر نماتد نوک سفیدی برگ (Aphelenchoides besseyi) بر خصوصیات چسبندگی برنج

1395، بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران

اسعدی، س. ز، جمالی، س، حبیبی، ف.

8

وقوع نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) روی رازک  (Humulus Lupulus)

1395، بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران

جمالی، س.، سلیمی، م.، و خلقی، ع.  

9

شناسایی نماتدهای انگل مزارع بادام زمینی در استان گیلان

1393، بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران

میرقاسمی، س. ن.، جمالی، س. و شریفی، ک.  

10

شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی باغهای چای (Camellia sinensis)  ایران

1393، بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران

میرقاسمی، س. ن.، سراجی، ع. و جمالی، س.

11

تأثیر نماتد مولد گره ریشه  Meloidogyne incognita race 2  روی محتوای آب نسبی برگ و تبادلات گازی گوجه فرنگی

1393، بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران

قاسم زاده، ا. و جمالی، س.، اصفهانی، م. و پدرام فر، ح.

12

وضعیت آلودگی درختان مرکبات نسبت به نماتد در استان گیلان

1393، همایش عملی پژوهشی دانشگاه گیلان

جمالی، س.

13

جداسازی و شناسایی باکتری استرپتومایسس از فراریشه درختان کیوی

1391، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی

بشیری، س، گل محمدی، م. و جمالی، س.

14

شناسایی مولکولی نماتد Meloidogyne incognita جداشده از ریشه تاکهای کیوی فروت در شمال ایران

1391، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی

بشیری، س، گل محمدی، م. و جمالی، س.

15

فعالیت کنترل بیولوژیک برخی از جنسهای باکتریایی در مقابل نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) در شرایط گلخانه

1391، بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران

نوری زاده، س، جمالی، س، گل­محمدی ، م. و پدرام­فر، ح.

16

مقایسه چهار روش استخراج DNA   در نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne spp.)

1391، بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران

بشیری، س ، جمالی، س. و گل محمدی، م.

17

وقوع نماتد کلفتی ریشه (Paratrichodorus minor) روی چنار(Platanus orientalis)  در استان گیلان

1391، بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران

اله مرادی، م، جمالی، س، کارگر بیده، ا. و میرحسینی مقدم، س. ع.

18

کاربرد پسماندها در کنترل نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی

 

1391، ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

غرابادیان، ف. و جمالی، س.

19

وضعیت آلودگی و تأثیر دما بر فعالیت نماتد نوک سفیدی برگ برنج در رقم هاشمی

1391، پانزدهمین همایش ملی برنج کشور

اسعدی، س. ز، جمالی، س، حبیبی، ف، وصبوری، ص.

20

سطح خسارت اقتصادی نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در گلخانه های گوجه فرنگی استان خراسان رضوی

1391، اولین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی

غرابادیان، ف، جمالی، س، احمدیان یزدی، ا. و اسکندری، ع.

21

تأثیر دو گونه گل جعفری (Tagetes erecta and  T. patula) بر نماتد مولد زخم ریشه چای

 

1389، همایش ملی گیاهان دارویی

ذهبی اصلی، س، سراجی، ع، جمالی، س، جلالی سندی، ج. و شیرین فکر،

22

باکتریPasteuria  عاملی جهت کنترل بیولوژیک نماتد سیست غلات

 

1389، دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

جمالی، س.و سلطانی، ج.

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

مدیریت بیماریهای درختان و درختچه­های زینتی

1395، جهاد دانشگاهی گیلان

تالیف: G. W. Moorman

ترجمه: سالار  جمالی

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

1

بررسی مقاومت ارقام برنج نسبت به نماتد نوک سفیدی برگ در شرایط گلخانه

دانشگاه  گیلان

سالار جمالی (مجری) - صدیقه موسی نژاد (همکار)

دانشگاه گیلان

پایان یافته

2

بررسی اثر ترکیبات طبیعی نماتد کش بر نماتد زخم ریشه چای

پژوهشکده چای

علی سراجی (مجری)- سالار جمالی (همکار)

پژوهشکده چای

پایان یافته

3

بررسی تأثیر کادوزافوس روی نماتد ریشه گرهی کیوی

دانشگاه گیلان

سالار جمالی (مجری)- فریدون پاداشت (همکار)

شرکت آرش فناور گیل

پایان یافته

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

1

Nematology

داور

2019

2

Journal of Plant Protection Research

داور

2018

3

Archives of Phytopathology and Plant Protection

داور

2017

4

Pakistan Journal of Nematology

داور

2019

5

Journal Agricultural Sciences and Technology

داور

2015

تاریخ و امضا: 

1399/01/01