اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر عصمت مهدیخانی مقدم

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mahdikhani-eum.ac.ir
00989155161529


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

عصمت مهدیخانی مقدم

تاریخ تولد

1337

محل تولد

مشهد

کد ملی

0932026461

شغل

مدرس دانشگاه

محل اشتغال

دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه علمی

استاد

پست الکترونیکی

Mahdikhani-e@um.ac.ir, mahdikhani_e@yahoo.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09155161529

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

-

-

-

کارشناسی

مهندسی علوم زراعی- گرایش گیاهپزشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

1363

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی گیاهی- گرایش نماتدشناسی

دانشگاه تهران

1371

دکتری

بیماری شناسی گیاهی- گرایش نماتدشناسی

دانشگاه تهران

1382

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی مزارع چغندرقند منطقه مشهد

Identification of plant parasitic nematodes ( Tylenchida) of sugar beet fields in Mashhad region

پایان نامه دکتری

بررسی تاکسونومیکی گونه ها و تاکسون های (Infera- species)جنس Meloidogyne در ایران بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی و مولکولی

Taxonomical study of species and infra – species  of the genus Meloidogyne in Iran based on morphological and molecular characteristics

3. مقالات کامل چاپ شده – انگلیسی (تعدادی )

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

 

 Majid S. Bajestani, Esmat M. Moghadam, Reza Aghnoum, Hamid Rouhani

Pakistan Journal of Phytopathology, 2019

GENOTYPIC AND BIOCHEMICAL VARIATION IN THE RESPONSE OF BARLEY TO THE ROOT-KNOT NEMATODE (MELOIDOGYNE JAVANICA) AT SEEDLING STAGE

1

 

 R. Hadadfar, E. Mahdikhani-Moghadam, S. Baghaeeand M. S. Bajestani

Pakistan Journal of Nematology, 2019

Study of Psilenchus species in pistachio gardens of Khorasan Razavi Province, Iran

2

 

 A. Zeynadini-Riseh, E. Mahdikhani-Moghadam, H. Rouhani, M. Moradi, R. Saberi-Riseh, and A. Mohammadi

Journal of Agricultural Science and Technology, 2018

Effect of some Probiotic Bacteria as Biocontrol Agents of Meloidogyne incognita and Evaluation of Biochemical Changes of Plant Defense Enzymes on Two Cultivars of Pistachio

3

Somaye ALVANI, Esmat MAHDIKHANI-MOGHADAM, , Hamid ROUHANI, Abbas MOHAMMADI

Turkish Journal of Zoology, 2017

Morphological and molecular characterization and phylogenetic position of a new record, Tylenchorhynchus zeae, and some known species of Telotylenchidae Siddiqi,1960 and Merliniidae Siddiqi, 1971 from Iran

4

Somaye ALVANI, Esmat MAHDIKHANI-MOGHADAM,

Robin M. GIBLIN-DAVIS 2 and Majid PEDRAM,

Nematology,2016

Description of Ektaphelenchus berbericus n. sp. (Rhabditida: Ektaphelenchinae) from eastern Iran

5

Somaye ALVANI, Esmat MAHDIKHANI-MOGHADAM, Hamid ROUHANI, Abbas MOHAMMADI

Turkish Journal of Zoology,2016

Four new records of plant parasitic nematodes from Iran

6

Azimi S., Mahdikhani Moghadam E., Rouhani H., Rajabi Memari H.

Redia - Giornale Di Zoologia,2016

Morphological, morphometric and molecular characterization of merlinius microdorus (geraert, 1966) siddiqi, 1970, scutylenchus rugosus (siddiqi, 1963) siddiqi, 1979 (merliniidae), and psilenchus curcumerus rahaman, ahmad and jairajpuri, 1994 (psilenchidae) and approaches to phylogenetic relationships

7

Azimi S., Mahdikhani Moghadam E., Rouhani H., Rajabi Memari H

Redia - Giornale Di Zoologia,2016

Description of tylenchorhynchus iranensis sp. N. (nematoda: telotylenchidae) from iran

8

SOMAYE ALVANI, ESMAT MAHDIKHANI-MOGHADAM, HAMID ROUHANI, ABBAS MOHAMMADI & GERRIT KARSSEN

Zootaxa,2016

Description of Basiria birjandiensis n. sp (Nematoda: Tylenchidae) from South Khorasan province with a checklist of the family Tylenchidae Orley 1880 from Iran

9

SOMAYE ALVANI, ESMAT MAHDIKHANI-MOGHADAM, HAMID ROUHANI, ABBAS MOHAMMADI

Zootaxa,2016

A checklist of the family Pratylenchidae Thorne, 1949 from Iran

10

SOMAYE ALVANI, ESMAT MAHDIKHANI-MOGHADAM, HAMID ROUHANI, ABBAS MOHAMMADI

Journal of Plant Pathology and Microbiology,2015

Morphological, molecular and phylogenetic study of Filenchus aquilonius as a new species for Iruanian Nematofauna and some other known Nematodes from Iran Based on D2D3 segments of 28 srRNA Gene

11

Sedighe Azimia, Esmat Mahdikhani–Moghadama, Hamid Rouhania &

Hamid Rajabi Memarib

Archives of Phytopathology and Plant Protection,2014

The rare genus Apratylenchoides Sher,1973 (Nematoda: Pratylenchidae) fromfaba bean in Iran

12

M. Ramezani Moghaddama, E. Mahdikhani Moghaddama, S.

Baghaee Ravaria & H. Rouhania

a

Biocontrol Science and Technology,2013

The nematicidal potential of localBacillusspecies against the root-knot nematode infecting greenhouse tomatoes

13

A. M. Hesar, E. M. Moghadam1, Z. T. Maafi and J. Karimi

Journal of Nematode Morphology and Systematics,2012

Comparative morphological and molecular study of Iranian populations of Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter,1984 and other members of ‘H. avenae group

14

M. Mazhabi, H. Nemati, H. Rouhani, A. Tehranifar, E. M. Moghadam, H. Kaveh and A. Rezaee

Journal of Animal and Plant Sciences,2011

the effect of Trichoderma on pollanthes qualitative and quantitative properties

15

4. مقالات کامل چاپ شده – فارسی( تعدادی)

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانوادهTylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه

 2018- حفاظت گیاهان

جهان عبدزاده آغله بوبعصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,علیرضا چاوشین 

2

کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

2017 - کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

فرخنده امینی, عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری    

3

تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخصهای بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)

2017 - کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

اعظم زین الدینی ریسه, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,محمد مرادی,روح اله صابری ریسه 

4

شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی

2015- پژوهش های حبوبات ایران

سمیرا احمدی, عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری 

5

بررسی فعالیت نماتد کشی اسانس اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه

2014- حفاظت گیاهان

فاطمه خیاط,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,مجید عزیزی ارانی 

6

بررسی فرآورده های گیاهی میخک هندی در کنترل نماتد ریشه گرهی

2012- آفات و بیماریهای گیاهی

زهرا صادقی,عصمت مهدی خانی مقدم

 

7

تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آنها

2014- حفاظت گیاهان

عالیه فیضی لائین,عصمت مهدی خانی مقدم,مجید عزیزی ارانی, حمید روحانی    

8

شناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی

2014- دانش گیاه پزشکی ایران

قاسم فدویخلاجلو,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

9

معرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری

2014- حفاظت گیاهان

مرجان پاچناری طرقبه,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

10

بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی

2013 - کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

مریم رمضانی مقدم,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری, حمید روحانی 

11

ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه

2013- حفاظت گیاهان

بهاره رمضانی,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی    

12

شناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی

2013- حفاظت گیاهان

قاسم فدوی خلاجلو,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

13

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی

2013- حفاظت گیاهان

سمیه باعدل چری,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

14

ارزیابی فرآورده های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica روی گوجه فرنگی

2012- مجله بیماری های گیاهی

زهرا صادقی,عصمت مهدی خانی مقدم,مجید عزیزی ارانی

15

اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک

2011 - مدیریت خاک و تولید پایدار

سیده هانیه سمسارتربتی,امیر فتوت,امیر لکزیان,رضا خراسانی,عصمت مهدی خانی مقدم 

16

مقایسة جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی

2012- مجله بیماری های گیاهی

عباس مکرم حصار,عصمت مهدی خانی مقدم,زهرا تنها معافی  

17

بررسی اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه

2012 -حفاظت گیاهان

عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی    

18

معرفی گونه هایی از جنسHelicotylenchus Steiner, 1945 در مزارع کلزای استان خراسان شمالی

2011- حفاظت گیاهان

 

سمیه باعدل چری,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

19

شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

2011- حفاظت گیاهان

 

عصمت مهدی خانی مقدم, عباس مکرم حصار  

20

جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای آن بانشانگرRAPD

2010- حفاظت گیاهان

حمیدرضا رفیعی,عصمت مهدی خانی مقدم,موسی نجفی نیا

21

کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه

2009- علوم آب و خاک

عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی, ماهرخ فلاحتی رستگار 

22

شناسایی و تعیین پراکندگی گونه های Heterodera در مزارع چغندر قند منطقه مشهد

2008 - علوم و صنایع کشاورزی

عصمت مهدی خانی مقدم, بهروز جعفرپور  

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی( تعدادی)

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

H. Semsari,  A. Fotovat,A. Laczian, R. Khorasani, E. Mahdikhani Moghadam

11th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, 2011

Effects of heavy metals and organic matter on nematode population in soil

1

A. Fazeli Salmani, A. Tehranifar, G. Davarynejad, E. Mahdikhani and A. Mokaram

 

28th International Horticultural Congress,2010

Studies on Growth Disorders of Pistachio Caused by Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) in Mahvelat Iran

2

N. Katooli

E. Mahdikhani Moghadam

13th congress of Mediterranean Phytopathological Union,2010

Anti- nematode activity of alcoholicextracts and oil of some medicinal plants against the root knot nematode Meloidogyne incognita

3

Gh. Fadavi

E. . Mahdikhani Moghadam

H. Rouhani

13th congress of Mediterranean Phytopathological Union,2010

INTRASPECIES GENETIC DIVERSITY IN MELOIDOGYNE JAVANICA ISOLATES FROM TOMATO IN IRAN

4

  1. Mokaram Hesar

E. . Mahdikhani Moghadam

Z.Tanha Maafi

13th congress of Mediterranean Phytopathological Union,2010

IDENTIFICATION DIFFERENT POPULATIONS OF HETERODERA SCHACHTII IN IRAN WITH BASED OF MORPHOLOGY AND ITS-PCR-RFLP

5

E. . Mahdikhani Moghadam

  1. Mokaram Hesar

 

13th congress of Mediterranean Phytopathological Union,2010

PLANT-PARASITIC NEMATODES ASSOCIATED WITH ROSMARINUS OFFICINALIS IN IRAN

6

E. . Mahdikhani Moghadam

H. Rouhani

13th congress of Mediterranean Phytopathological Union,2010

Evaluation of Trichoderma harzianum and T. virens for antagonistic activity against cyst forming nematode, Heterodera schachtii

7

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی( تعدادی)

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان پسته استان خراسان رضوی

اولین همایش نماتدشناسی ایران

2019

ریحانه حدادفر،عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری

2

اولین گزارش از حضور Meloidogyne cruciani در باغ‏های پسته استان کرمان

اولین همایش نماتدشناسی ایران

2019

فاطمه شکاری ماهونکی, عصمت مهدی خانی مقدم,مجید پدرام

3

نماتد های ریشه گرهی Meloidogyne spp. درباغات انار شرق کشور

اولین همایش نماتدشناسی ایران

2019

نفیسه کتولی, عصمت مهدی خانی مقدم,رضا اقنوم    

4

بررسی اثر بازدارندگی اسانس های گیاهی بر مراحل لاروی و تخم نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران 2018

یلدا نجف نیا,عصمت مهدی خانی مقدم,مجید عزیزی ارانی

5

شناسایی گونه های جنس Helicotylenchus از باغات مرکبات شمال استان خوزستان

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران 2018

زهرا رشنوبنه عباسی,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری

6

معرفی قارچهای همراه نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) از مزارع استان خراسان رضوی

سومین کنگره قارچ شناسی ایران 2017

اعظم سلیمانی دیزیچه, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,وحید جهانبخش مشهدی

7

جداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria از سبزیجات در استان خراسان رضو

بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران 2016

مجید شاهی بجستانی, عصمت مهدی خانی مقدم,رضا اقنوم,حمید روحانی    

8

ارزیابی واکنش رقم های تجاری و امید بخش ایرانی به نماتد ریشه گرهی

بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران 2016

مجید شاهی بجستانی, عصمت مهدی خانی مقدم,رضا اقنوم, حمید روحانی    

9

بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران 2014

مجتبی کواری, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی, میدیا احمدی 

10

شناسایی پنج نماتد انگل گیاهی از خانواده Dolichodoridae  درباغات استان آذربایجان غربی

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران 2014

جهان عبدزاده آغله بوب, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,علیرضا چاوشین

11

شناسایی نماتد های انگل گیاهی ریزوسفر عناب  در استان خراسان جنوبی

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران 2014

سمیه الوانی, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,عباس محمدی   

12

بررسی میزان فعالیت آنزیمی چندین جدایه از قارچ تریکودرما در توانایی بیوکنترلی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران 2014

مجتبی کواری, عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی    

13

آنالیز مولکولیHelicotylenchus digonicus بر اساس توالی 28SrDNA

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران 2014

سمیه الوانی,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,عباس محمدی, جهان عبدزاده آغله بوب    

14

اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی 2014

اکبر بخشانی,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری 

15

گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی2014

اکبر بخشانی,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری

16

First preliminary study of plant parasitic nematodes of Ziziphus ziziphus in the world from Southern Khorasan province in Iran

دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی 2013

سمیه الوانی,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی,عباس محمدی  

17

معرفی گونه هایی از دو جنسPratylenchus و Ditylenchus از مزارع سبزیکاری حومه مشهد

بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران2012

مرجان پاچناری طرقبه,عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی

18

کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه

بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران2012

مریم رمضانی مقدم,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری, حمید روحانی

19

مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera filipjevi با روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP و توالی یابی rDNA-ITS در مزارع چغندر قنداستان خراسان رضوی

نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران2010

عباس مکرم حصار,عصمت مهدی خانی مقدم,زهرا تنها معافی

20

جداسازی و تنوع ژنتیکی درون گونه ای Meloidogyne cruciani با نشانگر RAPD-PCR در منطقه جیرفت

نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران2010

حمیدرضا رفیعی,عصمت مهدی خانی مقدم,موسی نجفی نیا    

21

جمعیت های مختلف Psilenchus spp در ایران همراه با معرفی یک گونه جدید برای فون نماتدهای جهان

نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران2010

عباس مکرم حصار,عصمت مهدی خانی مقدم,T. Jose Pereia,M. Mundo Ocampo,J. Baldwi

22

شناسایی جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و ITS-PCR-RFLP در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی

نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران2010

عباس مکرم حصار,عصمت مهدی خانی مقدم,زهرا تنها معافی

23

وجود نماتد سیستی غلاتHeterodera avenae در مزارع گندم در استان فارس

هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران2008

عصمت مهدی خانی مقدم ، مرجان کشت ورز

24

بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند با استفاده از قارچ تریکودرمادر استان خراسان رضوی

هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران2008

عصمت مهدی خانی مقدم, حمید روحانی, ماهرخ فلاحتی رستگار 

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

مقدمه ای بر نماتد شناسی گیاهی

1375

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

 

بهروز جعفرپور و عصمت مهدیخانی مقدم

2

بیماریهای مهم گیاهان دارویی

1389

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

عصمت مهدیخانی مقدم- حسین حقیقی کاریزک- مریم ممقانی قاضی جهانی.

3

یک فصل از کتاب نماتد های انگل گیاهی ایران

1397

انتشارات مرجع علم با همکاری انجمن نماتدشناسی ایران

رضا قادری

لیلا کاشی نهنجی

اکبر کارگر بیده

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته( تعدادی)

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

1

بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند با استفاده از قارچ آنتاگونیست تریکودرما

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

عصمت مهدیخانی مقدم- حمید روحانی

-ماهرخ فلاحتی رستگار

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان یافته

2

شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی ریزوسفر رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

عصمت مهدیخانی مقدم- عباس مکرم حصار

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان یافته

3

بررسی اثر Trichoderma harzianum ، تریکودرمین و سوبتیلین در کنترل نماتد سیستی چغندرقند در مزرعه

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و مزرعه جلگه رخ

عصمت مهدیخانی مقدم- حمید روحانی

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان یافته

4

شناسایی نماتد های انگل گیاهی مزارع زعفران در استان خراسان جنوبی

 

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

عصمت مهدیخانی مقدم- سمیه الوانی

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان یافته

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

1

مجله حفاظت گیاهان

عضو هیات تحریریه

از 1393 تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ و امضا: عصمت مهدیخانی مقدم

98/12/28