اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد عبداالهی

نماتدشناسی استاد بازنشسته گروه گیاه‏پزشکی، دانشگاه یاسوج، یاسوج ، ایران

mdabdollahigmail.com
00989171158681
0000-0002-4217-264X


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

محمد عبداللهی

تاریخ تولد

17/4/1342

محل تولد

شیراز

کد ملی

2296723527

شغل

استاد بازنشسته

محل اشتغال

دانشگاه یاسوج

رتبه علمی

استاد

پست الکترونیکی

abdollahi@yu.ac.ir, mdabdollahi@gmail.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09171158681

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

امور زراعی

شیراز

1367

کارشناسی

گیاهپزشکی

شیراز

1369

کارشناسی ارشد

بیماریشناسی گیاهی

تربیت مدرس

1374

دکتری

نماتدشناسی

موسسه تحقیقات کشاورزی هندوستان

1385


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی بیماری بوته میری گلرنگ در استان فارس

Study of root and stem rot of safflower in Fars province

پایان نامه دکتری

تنوع درون گونه ای و وضعیت نژادی  Heterodera cajani ، بیمارگر لوبیای سودانی

Intra-specific variations and race status of Heterodera cajani, infecting pigeonpea

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Dehghanian, S.Z., Abdollahi, M., Charehgani, H. and Niazi, A.

2020. Biological Control.‎ 141: 104134-ISI-Q1

Combined application ‎of salicylic acid and Pseudomonas fluorescens CHA0 on the expression of PR1 gene and ‎control of Meloidogyne javanica in tomato. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2019.104134.

 1.  

Rafiee, F., Charehgani H. and Abdollahi, M.

2019. Archives of ‎Phytopathology and Plant Protection.‎ 52 (19): 1035-1047.-ISI

Evaluation of Burdock and Mountain ‎almond leaf extracts against Meloidogyne javanica on tomato.

 1.  

Husseinvand, M., Abdollahi, M. and Karegar, A.

2016. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). 18: 1953-1966.

Description of some nematode species of Tylenchidae, associated with Polianthes tuberosa from Iran.

 1.  

Akramipour, N., Abdollahi, M., Taghavi, S.M. and Rezaie, R.

2016. International Journal of Pure and Applied Microbiology. 10(3): 1825-1834

Genetic diversity of some isolates of soft rot Pectobacterium, from different host plants in Fars Province, Iran, using RAPD marker.

 1.  

Husseinvand, M., Abdollahi, M. and Karegar, A.

2016. Nematropica. 46(1): 38-44.

Description of Aglenchus microstylus n. sp. (Nematoda, Tylenchidae) from Iran with a modified key to the species of the genus.

 1.  

Kolaie, M., Abdollahi, M. and Monfared, A.

2016. Entomofauna. 37(1): 469-480.

Description and population change of Schistonchus caprifici, the nematode associated with the pollinator fig wasp, Blastophaga psenes, in Estahban, Iran.

 1.  

Ghayedi, S. and Abdollahi, M.

2013. Journal of Plant Protection Research. 53 (2): 165-171.

Biocontrol potential of Metarhizium anisopliae (Hypocreales: Clavicipitaceae), isolated from suppressive soils of Boyer-Ahmad region, Iran, against J2s of Heterodera avenae.

 1.  

Abdollahi, M.

2009. Journal of Plant Protection Research. 49(1): 41-47.

Analysis of cyst and cone top morphometrics of Indian populations of maize cyst nematode.

 1.  

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 1.  

نماتدهای فوق بالاخانواده‌ی‎ Tylenchomorpha ‎و خانواده‌ی‎ Longidoridae ‎مرتبط با گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد.

1397. بیماریهای گیاهی. 54(3): 185-196

انصاری، سیمین؛ چاره گانی، حبیب اله؛ قادری، رضا و عبدالهی محمد.

 1.  

نماتدهای انگل گیاهی خانواده‌های Merliniidae، Telotylenchidae و Pratylenchidae (Nematoda: Tylenchoidea) در گیاهان مهم زراعی منطقه‏ ی‌ گرگان.

1397. گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی). 41(4): 35-42

سعیدی، اباذر؛ عبدالهی محمد؛ قادری، رضا و چاره گانی، حبیب اله.

 1.  

فعالیت ضد نماتدی برخی عصاره های گیاهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه.

1396. دانش گیاهپزشکی ایران 48(2): 317-326

علی کرمی، م.؛ چاره گانی، ح. و عبدالهی محمد.

 1.  

اثر بازدارندگی عصاره و پودر برگ جاشیر (Prangos ferulacea) و مرزه (Satureja hortensis) بر نماتد ریشه‌گرهی، Meloidogyne javanica.

1395. بیماریهای گیاهی. 52(4): 445-464

مظفریان، شریفه؛ عبدالهی، محمد و چاره‌گانی، حبیب الله.

 1.  

نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز.

1395. بیماریهای گیاهی. 52(2): 183-198

کریمی، فاطمه؛ عبدالهی، محمد؛ کارگر، اکبر و چاره‌گانی، حبیب الله.

 1.  

اثر تلفیقی قارچ Metarhizium anisopliae و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در گوجه‏فرنگی.

1394. بیماریهای گیاهی. 51(3): 355-339

جهانبازیان، لیلا، عبدالهی، محمد و رضایی، رسول.

 1.  

اولین گزارش  گونه‌ی Tylenchus naranensis از ایران.

1394. بیماریهای گیاهی. 51(2): 74-73.

حاجی زاده، فاطمه؛ عبدالهی، محمد و کارگر، اکبر.

 1.  

اثر بازدارندگی برخی جدایه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر نماتد ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne incognita.

1394. مهار زیستی در گیاهپزشکی. 3(1): 44-33.

جهانبازیان، لیلا، عبدالهی، محمد و رمضانی، حسام‌الدین.

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Abdollahi, M.

20th International Conference on Crop and Plant Sciences. 12-13 Feb. 2017, Kuala Lumpur, Malaysia.

Application of Metarhizium anisopliae against Meloidogyne javanica in soil amended with oak debris.

 1.  

Ghayedi, S. and Abdollahi, M.

December 25-26, 2013, Razi University, Kermanshah, Iran.

Isolation of Catenaria anguillulae Sorokin 1876 (Chytridiomycota: Blastocladiales), from Boyer-Ahmad region, Iran. The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources.

 1.  

Kolaei, M. Monfared, A., Abdollahi, M. and Faghih, H.

The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources. December 25-26, 2013, Razi University, Kermanshah, Iran.

Some biological characters of Blastophaga psenes (L.) (Hym. Agaonidae), pollinator wasp of Ficus carica in Estahban (Fars Province).

 1.  

Haghani, M., Roodaki, M. and Abdollahi, M.

64th International Symposium on Crop Protection. Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium. May 22nd.

Efficiency of entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae) against rice weevil, Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) at different constant temperatures under laboratory conditions.

 1.  

Abdollahi, M. and Ramezani, H.

2nd International Conference on Agrochemicals Protecting Crops, Health and Natural Environment – Role of Chemistry for Sustainable Agriculture. February 15-18, 2012. New Delhi, India. P220.

Effect of Glycyrrhiza glabra L. root pulp on management Meloidogyne javanica in some tomato cultivars.

 1.  

Abdollahi, M. and Ghazalbash, N.

2nd International Conference on Agrochemicals Protecting Crops, Health and Natural Environment – Role of Chemistry for Sustainable Agriculture. February 15-18, 2012. New Delhi, India. P55.

Evaluation of plant materials of two Iranian local plants, Zataria multiflora and Ferulago angulata on Meloidogyne incognita.

 1.  

Ghazalbash, N. and Abdollahi, M.

2nd International Congress of Food Hygiene. April 30 - May 1, 2011. Tehran, Iran. P171.

Antifungal effect of aqueous extract of Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. and Zataria multiflora Boiss. on Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. lycopersici, the causal agent of tomato wilt disease.

 1.  

Ghazalbash, N. and Abdollahi, M.

2nd International Congress of Food Hygiene. April 30 - May 1, 2011. Tehran, Iran. P171.

Botanicals from Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. and Zataria multiflora Boiss used as bio-nematicide, suitable substitutes for chemical pesticides.

 1.  

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی                                               

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 1.  

تاثیر برخی از عناصر پرمصرف بر بادمجان ‏‏(‏Solanum melongena L.‎‏) آلوده به نماتد ریشه‌گرهی (‏Meloidogyne javanica‏) در شرایط گلخانه‌ای.

‏ 1398. ‏نخستین کنگره بیماری‌شناسی گیاهی ایران. دانشگاه تهران، کرج، ایران، 108-109. ‏

مظفریان، سمانه، چاره‌گانی، حبیب الله، عبدالهی، محمد و رضایی، رسول.

 1.  

ارزیابی برخی عناصر کم‌مصرف بر نماتد ‏Meloidogyne javanica‏ در گیاه بامیه. نخستین کنگره بیماری‌شناسی گیاهی ایران.

1398. دانشگاه تهران، کرج، ایران، ‏‏110-111. ‏

‏ رستمی، صابر، چاره‌گانی، حبیب الله، عبدالهی، محمد و رضایی، رسول.

 1.  

اثر بقایای گیاهی بلوط بر افزایش توان آنتاگونیستی باکتریPseudomonas fluorescens در کنترل نماتد ریشه گرهی.

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. اول شهریور 139۳، دانشگاه شهید مفتح همدان، همدان، ایران.

مرادی، روژین؛ مرادی، فرانک؛ میره‌کی، کیومرث و عبدالهی، محمد.

 1.  

توصیف چند گونه از نماتدهای انگل گیاهی در جنگل‌های بلوط شهرستان بویراحمد.

اولین همایش ملی جنگل‌های بلوط ، ۱۳-۱۲ شهریور 139۳، یاسوج، ایران.

حسینوند، منوچهر؛ حاجی‌زاده، فاطمهوعبدالهی، محمد.

 1.  

اثر بازدارندگی قارچ Metarhizium anisopliae بر نماتد مولد غده گوجه‌فرنگی Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاهی.

همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ۱۵ اسفند 139۲، تهران، ایران.

جهانبازیان، لیلا، عبدالهی، محمد و حسینوند، منوچهر.

 1.  

تاثیر جمعیت‌های مختلف نماتد گرهی ریشه بر رشد و تولید محصوی بامیه. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار.

22 اسفند 1392. دانشکده شهید مفتح همدان، همدان، ایران. ص 1.

رمضانی، حسام‌الدین و عبدالهی، محمد.

 1.  

بروز نماتد ریشه گرهیMeloidogyne mayaguensis به عنوان جمعیت مخلوط با M. javanica در گلخانه‌های خیار استان کهگیلویه و بویراحمد.

1390. کد 335 صفحات 5-1. اولین همایش منطقه‌ای جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی، 3-2 اسفند، یاسوج، ایران.

عبدالهی، محمد؛ غزلباش، نجمه؛ میره‌کی، کیومرث و قادری، فریبا.

 1.  

شناسایی و تعیین پراکنش ویروس‌های آلوده کننده کدوییان در منطقه ارومیه و تعیین ترادف ویروس غالب (ویروس موزائیک هندوانه).

اولین همایش ویروس شناسان گیاهی، 19-17 آبان 1390، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

راستگو، مینا، قربانی، شیوا، عبدالهی، محمد و طوسی، نفیسه.

7. لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان کتاب

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 1.  

بیواکولوژی عوامل بیماریزای خاکزاد گیاهان.

1397. دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 304 صفحه.

رمضانی، حسام الدین؛ عبدالهی، محمد و رضایی، رسول.

 1.  

واژه‌های مورد استفاده در نماتدشناسی.

1389. موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، اوین، تهران، ایران. 135 صفحه. (با درصد مشارکت مساوی)

صلاحی اردکانی، عباس و عبدالهی، محمد.

 1.  

نماتدهای گیاهی و نماتدشناسی ملکولی.

1389. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران. 150 صفحه. (با درصد مشارکت مساوی)

صلاحی اردکانی، عباس و عبدالهی، محمد.

 1.  

راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد.

1388. دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. 79 صفحه.

عبدالهی، محمد.

 1.  

نماتدهای مولد گره روی ریشه گیاهان.

1387. نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد. 12 صفحه.

صلاحی اردکانی، عباس و عبدالهی، محمد.

 1.  

نماتدهای مولد گره روی ریشه گیاهان.

1378. دانشگاه یاسوج. یاسوج. ایران. 99 ص.

عبدالهی، محمد.

 

8. لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

 1.  

کاربرد توام Metarhizium anisopliae و بقایای گیاهی بلوط در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

بررسی بوته میری خیار در گلخانه های شهرستان بویراحمد و ارزیابی مقاومت ارقام تحت کشت خیار

دانشگاه یاسوج

فریبا قادری، شهرام عسکری، محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

شناسایی گونه‌های نماتد ریشه‌گرهی شایع در گلخانه‌های شهرستان بویراحمد و ارزیابی مقاومت ارقام تحت کشت خیار به گونه‌ی غالب

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی، فریبا قادری، مهدی صدروی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

شناسایی قارچ‌های همزیست ریشه یونجه و نقش اسیدیته و فسفر خاک بر پراکنش آن‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه یاسوج

مهدی صدروی، ابراهیم ادهمی، محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

تهیه‌ی بانک اطلاعات پژوهشگران و اسناد پژوهشی استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب وب سایت

استان کهگیلویه و بویراحمد

محمد عبداللهی، علی‌اکبر نیکوکار

استانداری کهگیلویه و بویراحمد

پایان یافته

 1.  

بررسی نماتدهای انگل حشرات در استان کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

بررسی پراکنش و تعیین درصد آلودگی مزارع غلات به نماتد سیستی غلات (Heterodera avenae) در نواحی سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 1.  

تهیه‌ی بانک اطلاعاتی بیماری‌های غلات دانه ریز

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی

دانشگاه یاسوج

پایان یافته

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

 1.  

نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی

سردبیر

مهر 1398 تاکنون

 1.  

نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی

عضو هیئت تحریریه

مهر 1390 تاکنون

 1.  

فصلنامه گیاهپزشکی

عضو هیئت تحریریه

مهر 1395 تاکنون

 1.  

مجله تحقیقات بیماری‌های گیاهی

عضو هیئت تحریریه

آذر 1393 تاکنون

                                                                                                                                 

98/12/25