دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اولین گزارشAphelenchoides paramonovi ، به همراه داده های تکمیلی ریخت ‏شناسی و مولکولی سه گونه از بالاخانواده Aphelenchoidea (Rhabditida) از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1400

10.22034/ijon.2022.528225.1013

پرناز مرتضوی؛ فریبا حیدری؛ ابراهیم پورجم؛ مهرداد علیزاده؛ مجید پدرام


بازبینی و کلید شناسایی جدولی برای گونه‌های Sauertylenchus ،Bitylenchus و Tylenchorhynchus (Nematoda: Telotylenchinae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22034/ijon.2022.525460.1009

رضا قادری؛ منوچهر حسینوند


مطالعه ریخت‌شناختی و مولکولی چهار گونه از جنس Longidorus (Dorylaimida: Longidoridae) از استان آذربایجان شرقی، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/ijon.2022.540172.1015

آرزو نقوی؛ غلامرضا نیکنام؛ نصیر وظیفه؛ حبیبه جباری


مروری بر مطالعات انجام شده روی نماتدهای انگل گیاهی در حبوبات و گیاهان دانه روغنی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.22034/ijon.2022.526918.1011

کورش عزیزی؛ رضا قادری؛ محمد عبدالهی


تأثیر تغذیه از قارچ‏ های مختلف بر شاخص ‏های ریخت‏ سنجی نماتد نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi) در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22034/ijon.2022.549846.1017

محمد رومیانی؛ رضا بهزادی امین؛ فریبا محمدی زامله