نویسنده = ������������ ������
بازبینی و کلید شناسایی جدولی برای گونه‌های Sauertylenchus ،Bitylenchus و Tylenchorhynchus (Nematoda: Telotylenchinae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22034/ijon.2022.525460.1009

رضا قادری؛ منوچهر حسینوند


مروری بر مطالعات انجام شده روی نماتدهای انگل گیاهی در حبوبات و گیاهان دانه روغنی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.22034/ijon.2022.526918.1011

کورش عزیزی؛ رضا قادری؛ محمد عبدالهی


شماره‌های پیشین نشریه